مسابقه کتابخوانی فاطمه فاطمه است

مسابقه کتابخوانی فاطمه فاطمه است

مبلغ کل جوایز: ۳۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۲/۲۶

میرمهدی موسوی اصل

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳۱۹

جایزه : ۱۵۰۰۰۰ ریال


محمدرضا راستگار

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵۱۸

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


رکسانا کدخدایان

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵۳۱

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی ملاقات امام زمان(عجل الله)

مسابقه کتابخوانی ملاقات امام زمان(عجل الله)

مبلغ کل جوایز: ۱۵۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۲/۲۶

حامدصص

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۹۷

جایزه : ۷۰۰۰۰ ریال


طالب س

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۹۹

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال


علیرضا برات زاده

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۵۳

جایزه : ۳۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی تغذیه در خانواده( بخش چهارم دوران کودکی، نوجوانی ، میانسالان)

احسان طالبی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۴

جایزه : ۷۰۰۰۰ ریال


عصمت جعفرپور

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۹۶

جایزه : ۷۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی چلچراغ شیراز

مسابقه کتابخوانی چلچراغ شیراز

مبلغ کل جوایز: ۲۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۲/۲۲

علی ملااحمدی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۱۱

جایزه : ۲۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه اطلاعات سینمایی - پرویز پروستویی

مسابقه اطلاعات سینمایی - پرویز پروستویی

مبلغ کل جوایز: ۷۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۲/۱۸

کلثوم طالبی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳۶

جایزه : ۴۰۰۰۰ ریال


زهرا قالیبافان

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۰۰

جایزه : ۳۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی نهج البلاغه (بخش هفتم)

مسابقه کتابخوانی نهج البلاغه (بخش هفتم)

مبلغ کل جوایز: ۲۱۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۲/۱۵

محمدرضا برات زاده

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۱۰

جایزه : ۷۰۰۰۰ ریال


فاطمه رواقی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۴۷

جایزه : ۷۰۰۰۰ ریال


سید محسن مجیدی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴۱

جایزه : ۷۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی تغذیه در خانواده( بخش سوم دوران شیردهی)

مسابقه کتابخوانی تغذیه در خانواده( بخش سوم دوران شیردهی)

مبلغ کل جوایز: ۱۶۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۲/۱۱

حسن

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۹۶

جایزه : ۴۰۰۰۰ ریال


nmaryamn

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۸۶

جایزه : ۴۰۰۰۰ ریال


مریم نصرتی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۹۵

جایزه : ۴۰۰۰۰ ریال


محمدرضا برات زاده

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۱۰

جایزه : ۴۰۰۰۰ ریال

مسابقه اطلاعات سینمایی - امیرحسین رستمی

مسابقه اطلاعات سینمایی - امیرحسین رستمی

مبلغ کل جوایز: ۵۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۲/۱۰

محمدجعفر ملااحمدی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۹۰

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی رقص مردگان

مسابقه کتابخوانی رقص مردگان

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۲/۱۰

فاطمه عطاردی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۰۳

جایزه : ۴۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی در آغوش خدا

مسابقه کتابخوانی در آغوش خدا

مبلغ کل جوایز: ۲۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۲/۰۱

عشق کتاب

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۰۱

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


محمدصادق ملااحمدی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۰۶

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی نهج البلاغه( بخش پنجم)

مسابقه کتابخوانی نهج البلاغه( بخش پنجم)

مبلغ کل جوایز: ۱۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

حامد نصیری

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۹۲

جایزه : ۷۰۰۰۰ ریال


مریم نصرتی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۹۵

جایزه : ۷۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی چهل حدیث

مسابقه کتابخوانی چهل حدیث

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

حسن

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۹۶

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال


عیسی محمدزاده

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۰۷

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال

مسابقه اطلاعات سینمایی - بازیگران مرد

مسابقه اطلاعات سینمایی - بازیگران مرد

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

مهرداد حاجی شیخ زاده

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۹۳

جایزه : ۴۰۰۰۰ ریال

مسابقه اطلاعات سینمایی 2

مسابقه اطلاعات سینمایی 2

مبلغ کل جوایز: ۵۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

عیسی محمدزاده

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۰۷

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال

مسابقه اطلاعات سینمایی 3

مسابقه اطلاعات سینمایی 3

مبلغ کل جوایز: ۵۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

مهرداد حاجی شیخ زاده

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۹۳

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال

مسابقه سرعتی بازی با اعداد

مسابقه سرعتی بازی با اعداد

مبلغ کل جوایز: ۵۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

محمدبهنام ناصر

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۳۸

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال

مسابقه کامل سرعت ذهن در محاسبات ریاضی

مسابقه کامل سرعت ذهن در محاسبات ریاضی

مبلغ کل جوایز: ۵۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

Omid.Deymi

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳۰۹

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال

مسابقه سرعتی ماینس ماینس

مسابقه سرعتی ماینس ماینس

مبلغ کل جوایز: ۵۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

verkiani

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۸۱

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی داستان ظهور

مسابقه کتابخوانی داستان ظهور

مبلغ کل جوایز: ۲۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

رضاصادقی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۶۵

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


محمدرضا راستگار

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵۱۸

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی جاذبه و دافعه امام علی

مسابقه کتابخوانی جاذبه و دافعه امام علی

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

طالب س

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۹۹

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال


حامدصص

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۹۷

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال