مسابقه معنی لغات 2

مسابقه معنی لغات 2

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۶/۱۲/۲۲

esmatg932015

استان : آذربايجان‌شرقي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۵۷

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال


alizarkesh

استان : تهران

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۹۹

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال

مسابقه معنی لغات

مسابقه معنی لغات

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۶/۱۲/۲۲

hamedn972017

استان : آذربايجان‌شرقي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۵۶

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال


mohaammadsadeg

استان : زنجان

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۵۸

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال

مسابقه فرهنگ معین10

مسابقه فرهنگ معین10

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۶/۱۲/۲۲

yareza

استان : آذربايجان‌غربي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۵۶

جایزه : ۴۰۰۰۰ ریال

مسابقه فرهنگ معین11

مسابقه فرهنگ معین11

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۶/۱۲/۲۲

nosratihasan

استان : تهران

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۵۶

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال


reza_i

استان : گيلان

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۱۵

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال

مسابقه فرهنگ معین12

مسابقه فرهنگ معین12

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۶/۱۲/۲۲

bahre1396

استان : خراسان‌رضوي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵۶

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال


nosratihasan

استان : تهران

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۵۶

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال

مسابقه زمستان خواب ها

مسابقه زمستان خواب ها

مبلغ کل جوایز: ۱۵۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۶/۱۲/۱۳

armanfc77

استان : كرمان

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۹۴

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال


nosratihasan

استان : تهران

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۵۶

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال


fatemeha932015

استان : آذربايجان‌غربي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۵۹

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال

مسابقه اطلاعات عمومی القاب تیم ها و باشگاه های فوتبال جهان

مسابقه اطلاعات عمومی القاب تیم ها و باشگاه های فوتبال جهان

مبلغ کل جوایز: ۱۵۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۶/۱۲/۱۰

ahmadijafar85

استان : آذربايجان‌غربي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۶۷

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


mohamadreza1994

استان : خراسان‌رضوي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۱۰

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال

مسابقه اطلاعات عمومی شناخت حشره سیاستمدار

مسابقه اطلاعات عمومی شناخت حشره سیاستمدار

مبلغ کل جوایز: ۱۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۶/۱۲/۱۰

parisaa932015

استان : آذربايجان‌غربي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۶۱

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال


mollahmadi

استان : آذربايجان‌شرقي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۵۴

جایزه : ۳۰۰۰۰ ریال


ahmadijafar85

استان : آذربايجان‌غربي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۶۷

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی انسان در قرآن

مسابقه کتابخوانی انسان در قرآن

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۶/۱۲/۰۷

fatemeha932015

استان : آذربايجان‌غربي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۵۹

جایزه : ۴۰۰۰۰ ریال

روستای ییلاقی درخش

روستای ییلاقی درخش

مبلغ کل جوایز: ۵۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۶/۱۲/۰۳

nosrati1351

استان : آذربايجان‌شرقي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۵۷

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال

مسابقه اطلاعات عمومی روانشناسی رنگها از منظر اسلام

مسابقه اطلاعات عمومی روانشناسی رنگها از منظر اسلام

مبلغ کل جوایز: ۱۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۶/۱۲/۰۳

fatemeh2015

استان : آذربايجان‌شرقي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۶۳

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال


mollahmadi

استان : آذربايجان‌شرقي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۵۴

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال


mohammad1344

استان : آذربايجان‌شرقي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۶۳

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال


sadeg1344

استان : آذربايجان‌غربي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۳۳

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال


jafar1385

استان : اصفهان

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۴۸

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال

مسابقه تاسیسات برقی 1

مسابقه تاسیسات برقی 1

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

morteza123

استان : مازندران

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۲۴

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال


sadeg1344

استان : آذربايجان‌غربي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۳۳

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال

مسابقه  تاسیسات برقی2

مسابقه تاسیسات برقی2

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

mohammad1344

استان : آذربايجان‌شرقي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۶۳

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال


atyeh

استان : زنجان

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۴۳

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال

مسابقه کنترل عفونت

مسابقه کنترل عفونت

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

rafieh_a

استان : گيلان

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۰۲

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال


nanana

استان : آذربايجان‌شرقي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۳۹

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال

 مسابقه کنترل عفونت2

مسابقه کنترل عفونت2

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

golamrezat962016

استان : آذربايجان‌غربي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۵۶

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال


hasan1319

استان : آذربايجان‌شرقي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۵۴

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال

مسابقه مکانیک اتومبیل2

مسابقه مکانیک اتومبیل2

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

hamed

استان : آذربايجان‌غربي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۵۴

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال


nosratimaryam51

استان : آذربايجان‌غربي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۵۷

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال

 مسابقه مکانیک اتومبیل3

مسابقه مکانیک اتومبیل3

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

rastegar

استان : آذربايجان‌شرقي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵۰۷

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال


zahra_i01

استان : گيلان

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۱۷

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال

مسابقه طراحی تاسیسات مکانیکی1

مسابقه طراحی تاسیسات مکانیکی1

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

hasan1319

استان : آذربايجان‌شرقي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۵۴

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال


golamrezat962016

استان : آذربايجان‌غربي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۵۶

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال

 مسابقه طراحی تاسیسات مکانیکی 2

مسابقه طراحی تاسیسات مکانیکی 2

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

mohamadreza1994

استان : خراسان‌رضوي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۱۰

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال


nosrati1351

استان : آذربايجان‌شرقي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۵۷

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال

مسابقه عمران 1

مسابقه عمران 1

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

abasn932015

استان : آذربايجان‌شرقي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۶۷

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال


سعید صحرایی

استان :

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵۳

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال