مسابقه همسر دوست داشتنی

مسابقه همسر دوست داشتنی

مبلغ کل جوایز: ۳۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۳/۱۰

دوست کتاب

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۸۳

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


عشق کتاب

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۰۶

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


قربان صحرائی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۲۱

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه اطلاعات سینمایی - مهناز افشار

مسابقه اطلاعات سینمایی - مهناز افشار

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۳/۰۷

حامد نصیری

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۹۸

جایزه : ۴۰۰۰۰ ریال

مسابقه اطلاعات عمومی و سیاسی

مسابقه اطلاعات عمومی و سیاسی

مبلغ کل جوایز: ۵۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۳/۰۱

محمدرضا راستگار

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵۳۳

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی شناخت زبان و ادبیات فارسی

مسابقه کتابخوانی شناخت زبان و ادبیات فارسی

مبلغ کل جوایز: ۶۳۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

عصمت جعفرپور

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۰۱

جایزه : ۲۱۰۰۰۰ ریال


انسیه طالبی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۱

جایزه : ۲۱۰۰۰۰ ریال


mohaammadsadeg

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۱۲

جایزه : ۲۱۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی انسان 250 ساله

مسابقه کتابخوانی انسان 250 ساله

مبلغ کل جوایز: ۳۰۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

پریسا علییاری

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۰۵

جایزه : ۱۰۰۰۰۰۰ ریال


nosrati1351

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۰۰

جایزه : ۱۰۰۰۰۰۰ ریال


زینب کریمی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱

جایزه : ۱۰۰۰۰۰۰ ریال

اطلاعات سینمایی - حمیده خیرآبادی

اطلاعات سینمایی - حمیده خیرآبادی

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

حامدصص

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۰۲

جایزه : ۴۰۰۰۰ ریال

آشنایی با اوتیسم

آشنایی با اوتیسم

مبلغ کل جوایز: ۸۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

nosrati1351

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۰۰

جایزه : ۴۰۰۰۰ ریال


پریسا علییاری

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۰۵

جایزه : ۴۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی شرح دعای سلامتی امام زمان(عج)

مسابقه کتابخوانی شرح دعای سلامتی امام زمان(عج)

مبلغ کل جوایز: ۲۰۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۲/۳۰

محمدجعفر ملااحمدی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۹۴

جایزه : ۱۰۰۰۰۰۰ ریال


کلثوم طالبی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳۶

جایزه : ۶۰۰۰۰۰ ریال


فاطمه رواقی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۴۷

جایزه : ۴۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی معین الضعفا

مسابقه کتابخوانی معین الضعفا

مبلغ کل جوایز: ۳۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۲/۳۰

حسن نصرتی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۱۶

جایزه : ۱۵۰۰۰۰ ریال


atam82

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۱۶

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


محمد

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۱۰

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی حریم یار

مسابقه کتابخوانی حریم یار

مبلغ کل جوایز: ۹۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۲/۳۰

مرضیه مقبولی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۹۳

جایزه : ۳۰۰۰۰۰ ریال


سمانه احمدی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۰۲

جایزه : ۳۰۰۰۰۰ ریال


معصومه برات زاده

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۹۶

جایزه : ۳۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی سبک زندگی در صحیفه سجادیه

مسابقه کتابخوانی سبک زندگی در صحیفه سجادیه

مبلغ کل جوایز: ۹۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۲/۳۰

محمدرضا راستگار

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵۳۳

جایزه : ۳۰۰۰۰ ریال


رکسانا کدخدایان

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵۳۱

جایزه : ۳۰۰۰۰ ریال


مهرداد حاجی شیخ زاده

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۹۹

جایزه : ۳۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی حافظ ترک زبان

مسابقه کتابخوانی حافظ ترک زبان

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۲/۳۰

عصمت جعفرپور

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۰۱

جایزه : ۲۰۰۰۰۰ ریال


حامدصص

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۰۲

جایزه : ۲۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی واقعه کربلا (بخش اول)

مسابقه کتابخوانی واقعه کربلا (بخش اول)

مبلغ کل جوایز: ۳۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۲/۳۰

nosrati1351

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۰۰

جایزه : ۳۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی چرا کشورها شکست می خورند

مسابقه کتابخوانی چرا کشورها شکست می خورند

مبلغ کل جوایز: ۱۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۲/۳۰

محمد

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۱۰

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی عجایب هفت گانه

مسابقه کتابخوانی عجایب هفت گانه

مبلغ کل جوایز: ۱۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۲/۳۰

قربان صحرائی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۲۱

جایزه : ۷۰۰۰۰ ریال


طالب س

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۰۳

جایزه : ۷۰۰۰۰ ریال

مسابقه ای جامع از جنس کامپیوتری ( از مبتدی تا حرفه ای)

مسابقه ای جامع از جنس کامپیوتری ( از مبتدی تا حرفه ای)

مبلغ کل جوایز: ۱۵۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۲/۳۰

مهرداد حاجی شیخ زاده

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۹۹

جایزه : ۱۵۰۰۰۰ ریال

مسابقه اطلاعات عمومی شناخت مناطق تاریخی گردشگری ایران

مسابقه اطلاعات عمومی شناخت مناطق تاریخی گردشگری ایران

مبلغ کل جوایز: ۱۵۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۲/۳۰

حسن نصرتی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۹۴

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال


عشق کتاب

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۰۶

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال


حسن نصرتی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۱۶

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی تغذیه در خانواده ( بخش دوم تغذیه در منابع اسلامی و تغذیه در دوران بارداری)

nmaryamn

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۹۱

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


قربان صحرائی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۱۵

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال

مسابقه اطلاعات فوتبالی باشگاه استقلال

مسابقه اطلاعات فوتبالی باشگاه استقلال

مبلغ کل جوایز: ۲۱۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۲/۲۹

حامد نصیری

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۹۸

جایزه : ۱۰۵۰۰۰۰ ریال


مریم نصرتی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۱۲

جایزه : ۷۰۰۰۰۰ ریال


nmaryamn

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۹۱

جایزه : ۳۵۰۰۰۰ ریال

مسابقه اطلاعات فوتبالی باشگاه پرسپولیس

مسابقه اطلاعات فوتبالی باشگاه پرسپولیس

مبلغ کل جوایز: ۲۱۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۲/۲۹

حسن نصرتی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۱۶

جایزه : ۱۰۵۰۰۰۰ ریال


محسن طالبی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۱

جایزه : ۷۰۰۰۰۰ ریال


فاطمه عطاردی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۰۷

جایزه : ۳۵۰۰۰۰ ریال