مسابقه کتابخوانی از ستایش تا پرورش

مسابقه کتابخوانی از ستایش تا پرورش

مبلغ کل جوایز: ۲۲۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۲/۲۷

پریسا علییاری

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۸۳

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


nmaryamn

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۶۵

جایزه : ۷۰۰۰۰ ریال


مریم نصرتی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۸۹

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی از هر باغ گلی

مسابقه کتابخوانی از هر باغ گلی

مبلغ کل جوایز: ۳۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۲/۲۷

احسان طالبی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳۶

جایزه : ۱۵۰۰۰۰ ریال


مریم نصرتی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۷۷

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


فاطمه عطاردی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۸۱

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی خاطرات همفر

مسابقه کتابخوانی خاطرات همفر

مبلغ کل جوایز: ۳۶۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۲/۲۷

فائزه طالبی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳۳

جایزه : ۱۷۰۰۰۰ ریال


طالب س

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۷۸

جایزه : ۱۲۰۰۰۰ ریال


سعید داوری

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳۵

جایزه : ۷۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی مردی که قبر پدرش را فروخت

مسابقه کتابخوانی مردی که قبر پدرش را فروخت

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۲/۲۷

حامدصص

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۷۶

جایزه : ۲۰۰۰۰۰ ریال


رضاصادقی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۴۵

جایزه : ۱۲۰۰۰۰ ریال


محمدرضا برات زاده

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۱۰

جایزه : ۸۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی کریم آل طه

مسابقه کتابخوانی کریم آل طه

مبلغ کل جوایز: ۱۸۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۲/۲۷

عیسی محمدزاده

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۸۷

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


رقیه غلام نژاد

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۱۹

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال


زهرا ایلاتی زاده

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۱۷

جایزه : ۳۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی اعجوبه ی پرتغالی

مسابقه کتابخوانی اعجوبه ی پرتغالی

مبلغ کل جوایز: ۱۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۲/۲۷

حامد نصیری

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۷۹

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال

بارسلونا

بارسلونا

مبلغ کل جوایز: ۱۵۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۲/۲۷

حامدصص

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۷۶

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


علی ملااحمدی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۸۹

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال

مسابقه شناخت عروس خراسان جنوبی

مسابقه شناخت عروس خراسان جنوبی

مبلغ کل جوایز: ۲۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۲/۲۷

رضاصادقی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۴۵

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


محمدصادق ملااحمدی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۸۵

جایزه : ۷۰۰۰۰ ریال


محسن غلامی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۸۱

جایزه : ۳۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی سرنوشت انسان از آغاز تا پایان (بخش اول)

مسابقه کتابخوانی سرنوشت انسان از آغاز تا پایان (بخش اول)

مبلغ کل جوایز: ۴۵۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۲/۲۷

دوست کتاب

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۵۷

جایزه : ۲۰۰۰۰۰ ریال


طالب س

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۷۸

جایزه : ۱۵۰۰۰۰ ریال


مریم نصرتی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۸۹

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال

هوش برتر

هوش برتر

مبلغ کل جوایز: ۱۲۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۲/۲۶

فاطمه ابرازی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴۱۷

جایزه : ۶۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی زلال احکام

مسابقه کتابخوانی زلال احکام

مبلغ کل جوایز: ۳۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۲/۲۶

علیرضا برات زاده

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۵۳

جایزه : ۱۵۰۰۰۰ ریال


عیسی محمدزاده

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۸۷

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


حسن نصرتی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۹۱

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی ماه غریب من

مسابقه کتابخوانی ماه غریب من

مبلغ کل جوایز: ۲۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۲/۲۶

مریم نصرتی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۸۹

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


عشق کتاب

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۸۰

جایزه : ۷۰۰۰۰ ریال


فاطمه عطاردی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۸۱

جایزه : ۳۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی فاطمه فاطمه است

مسابقه کتابخوانی فاطمه فاطمه است

مبلغ کل جوایز: ۳۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۲/۲۶

میرمهدی موسوی اصل

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳۰۴

جایزه : ۱۵۰۰۰۰ ریال


محمدرضا راستگار

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵۱۴

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


رکسانا کدخدایان

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵۳۱

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی ملاقات امام زمان(عجل الله)

مسابقه کتابخوانی ملاقات امام زمان(عجل الله)

مبلغ کل جوایز: ۱۵۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۲/۲۶

حامدصص

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۷۶

جایزه : ۷۰۰۰۰ ریال


طالب س

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۷۸

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال


علیرضا برات زاده

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۵۳

جایزه : ۳۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی تغذیه در خانواده( بخش چهارم دوران کودکی، نوجوانی ، میانسالان)

احسان طالبی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۴

جایزه : ۷۰۰۰۰ ریال


عصمت جعفرپور

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۷۸

جایزه : ۷۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی چلچراغ شیراز

مسابقه کتابخوانی چلچراغ شیراز

مبلغ کل جوایز: ۲۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۲/۲۲

علی ملااحمدی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۸۹

جایزه : ۲۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه اطلاعات سینمایی - پرویز پروستویی

مسابقه اطلاعات سینمایی - پرویز پروستویی

مبلغ کل جوایز: ۷۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۲/۱۸

کلثوم طالبی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳۶

جایزه : ۴۰۰۰۰ ریال


زهرا قالیبافان

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۰۰

جایزه : ۳۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی نهج البلاغه (بخش هفتم)

مسابقه کتابخوانی نهج البلاغه (بخش هفتم)

مبلغ کل جوایز: ۲۱۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۲/۱۵

محمدرضا برات زاده

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۱۰

جایزه : ۷۰۰۰۰ ریال


فاطمه رواقی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۴۵

جایزه : ۷۰۰۰۰ ریال


سید محسن مجیدی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴۱

جایزه : ۷۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی تغذیه در خانواده( بخش سوم دوران شیردهی)

مسابقه کتابخوانی تغذیه در خانواده( بخش سوم دوران شیردهی)

مبلغ کل جوایز: ۱۶۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۲/۱۱

حسن

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۷۲

جایزه : ۴۰۰۰۰ ریال


nmaryamn

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۶۵

جایزه : ۴۰۰۰۰ ریال


مریم نصرتی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۷۷

جایزه : ۴۰۰۰۰ ریال


محمدرضا برات زاده

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۱۰

جایزه : ۴۰۰۰۰ ریال

مسابقه اطلاعات سینمایی - امیرحسین رستمی

مسابقه اطلاعات سینمایی - امیرحسین رستمی

مبلغ کل جوایز: ۵۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۲/۱۰

محمدجعفر ملااحمدی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۶۹

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال