وحید کیا احمدی


استان : آذربايجان‌شرقي
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۹
تعداد پاسخ صحیح : ۲۴۲ از ۲۷۴ سوال

مسابقات شرکت کرده :

مسابقه کتابخوانی بخش بزرگسال انتشارات امیرکبیر(کتاب خدا و استیون هاوکینگ و کتاب صفر مرزی) (۱۰ %)

مسابقه کتابخوانی انسان 250 ساله (۸۶ %)

مسابقه کتابخوانی دستهای ناپیدا (۷۶ %)

مسابقه کتابخوانی دعبل و زلفا(بخش اول) (۹۰ %)

مسابقه کتابخوانی دعبل و زلفا (بخش دوم) (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی دعبل و زلفا (بخش سوم) (۹۰ %)

مسابقه کتابخوانی دعبل و زلفا (بخش چهارم) (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی براساس کتاب روی ماه خداوند را ببوس (۱۰۰ %)

مسابقه حدیث (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی براساس کتاب 1984 (۶۶ %)

مسابقه کتابخوانی از کتاب ده درس امام شناسی (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی خاک های نرم کوشک (۱۰۰ %)

مسابقه ظهور | اطلاعات پیرامون ظهور (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی دومین جشنواره ملی مهدویت (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی دکتر چمران (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی پیشوای آسمانی (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی سومین جشنواره ملی مهدویت (۹۰ %)

مسابقه کتابخوانی سبک زندگی منتظرانه(پیشوای آسمانی بخش بزرگسالان) (۱۰۰ %)

مسابقه ملی کتابخوانی پیشوای آسمانی (۱۰۰ %)