مسابقه کتابخوانی انس با قرآن

مسابقه کتابخوانی انس با قرآن

مبلغ کل جوایز: ۱۰۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

حسین شاه محمّدی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۶

جایزه : ۱۰۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی تحكيم خانواده از نگاه قرآن و حديث

مسابقه کتابخوانی تحكيم خانواده از نگاه قرآن و حديث

مبلغ کل جوایز: ۱۰۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۹/۲۶

سینا خانزاده

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴۹

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


مژگان حسن رودی اول

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۵

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


مهدی غلامحسینزاده

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۶۲

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


محمدرحیم باقری

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴۲

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


روح انگیز صمدی خانقاه

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۶۵

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


مجتبی باقرپور

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۲

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


ailin.b

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳۲

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


ملیحه قندی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۹

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


هادی آقایی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۸

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


حسین آخرتی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۱

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی من بیش از تو

مسابقه کتابخوانی من بیش از تو

مبلغ کل جوایز: ۳۰۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۹/۲۴

مومنی فر

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۶

جایزه : ۱۵۰۰۰۰۰ ریال


محبوبه مولوی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱

جایزه : ۱۵۰۰۰۰۰ ریال

جشنواره قرآنی مدهامتان - بخش مفاهیم،  رده سنی 16تا 30

جشنواره قرآنی مدهامتان - بخش مفاهیم، رده سنی 16تا 30

مبلغ کل جوایز: ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۹/۱۹

جشنواره قرآنی مدهامتان - بخش مفاهیم،  رده سنی 31 تا 60

جشنواره قرآنی مدهامتان - بخش مفاهیم، رده سنی 31 تا 60

مبلغ کل جوایز: ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۹/۱۹

مسابقه کتابخوانی خداحافظ سالار

مسابقه کتابخوانی خداحافظ سالار

مبلغ کل جوایز: ۱۰۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۹/۱۶

زهرا پاسبان

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


سالار خرامان

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۵

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی عارفانه

مسابقه کتابخوانی عارفانه

مبلغ کل جوایز: ۱۵۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۹/۱۶

محمدرضا پورعباسی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۴

جایزه : ۱۵۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی از غدیر تا اربعین

مسابقه کتابخوانی از غدیر تا اربعین

مبلغ کل جوایز: ۲۱۱۰۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

مجید غفوری

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴۸

جایزه : ۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال


رحیمه رسولی کندلجی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۱

جایزه : ۳۰۰۰۰۰۰۰ ریال


اعظم مومنی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۸

جایزه : ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال


عشرت خسروجردی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱

جایزه : ۱۱۰۰۰۰۰ ریال


محمد پاسبان

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۷

جایزه : ۱۱۰۰۰۰۰ ریال


محمود مجیدی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۵

جایزه : ۱۱۰۰۰۰۰ ریال


رضاخادمی قشلاق

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴۷

جایزه : ۱۱۰۰۰۰۰ ریال


rozan

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴۹

جایزه : ۱۱۰۰۰۰۰ ریال


علی مهرانپور

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۸

جایزه : ۱۱۰۰۰۰۰ ریال


محمد علي ضيائي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۹

جایزه : ۱۱۰۰۰۰۰ ریال


محمدجعفر ملااحمدی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۹۸

جایزه : ۱۱۰۰۰۰۰ ریال


مهناز غلامحسین زاده

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴۷

جایزه : ۱۱۰۰۰۰۰ ریال


قربان صحرائی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۲۳

جایزه : ۱۱۰۰۰۰۰ ریال


سمیه

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۷

جایزه : ۱۱۰۰۰۰۰ ریال


محمد امین بابایی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۹

جایزه : ۱۱۰۰۰۰۰ ریال


الهام غفوری

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵۸

جایزه : ۱۱۰۰۰۰۰ ریال


عباس معین الدینی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴۷

جایزه : ۱۱۰۰۰۰۰ ریال


سحر مقدس معصوم آباد

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۸

جایزه : ۱۱۰۰۰۰۰ ریال


غنچه صمدی خانقاه سفلی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵۱

جایزه : ۱۱۰۰۰۰۰ ریال


فرزانه شفیعی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱

جایزه : ۱۱۰۰۰۰۰ ریال


سارا فنجانچی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳۹

جایزه : ۱۱۰۰۰۰۰ ریال


فاطمه موحدی راد

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۷

جایزه : ۱۱۰۰۰۰۰ ریال


محسن غلامحسین زاده

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵۶

جایزه : ۱۱۰۰۰۰۰ ریال


فاطمه شفیعی یوسف آباد

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۷

جایزه : ۱۱۰۰۰۰۰ ریال


مهدی خراشاد

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱

جایزه : ۱۱۰۰۰۰۰ ریال


نادر نائینی فرد

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳

جایزه : ۱۱۰۰۰۰۰ ریال


محمد خراشاد

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱

جایزه : ۱۱۰۰۰۰۰ ریال


عادل زعیم باشی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵۱

جایزه : ۱۱۰۰۰۰۰ ریال


y2--i0m

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵۲

جایزه : ۱۱۰۰۰۰۰ ریال


مهدی مسعودی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱

جایزه : ۱۱۰۰۰۰۰ ریال


علیرضا کیانی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۸

جایزه : ۱۱۰۰۰۰۰ ریال


اکرم باقرزاده

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۸

جایزه : ۱۱۰۰۰۰۰ ریال


مهین قربانی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳

جایزه : ۱۱۰۰۰۰۰ ریال


بهروز دارینی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳

جایزه : ۱۱۰۰۰۰۰ ریال


سمانه بهمن آبادی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۷

جایزه : ۱۱۰۰۰۰۰ ریال


حامد وکیلی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱

جایزه : ۱۱۰۰۰۰۰ ریال


حسین آخرتی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۱

جایزه : ۱۱۰۰۰۰۰ ریال


مومنی فر

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴۱

جایزه : ۱۱۰۰۰۰۰ ریال


عاطفه صانعی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲

جایزه : ۱۱۰۰۰۰۰ ریال


فاطمه مهدوی فر

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱

جایزه : ۱۱۰۰۰۰۰ ریال


احمد افضلی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱

جایزه : ۱۱۰۰۰۰۰ ریال


حسین احمدی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۰

جایزه : ۱۱۰۰۰۰۰ ریال


ترانه اعظمی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۷

جایزه : ۱۱۰۰۰۰۰ ریال


سید ابراهیم اعلایی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱

جایزه : ۱۱۰۰۰۰۰ ریال


مهدی محمدپور

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲

جایزه : ۱۱۰۰۰۰۰ ریال


محمدحسین پوریافر

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۶۱

جایزه : ۱۱۰۰۰۰۰ ریال


جواد پاسبان

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵

جایزه : ۱۱۰۰۰۰۰ ریال


بهزاد اعظمی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴۰

جایزه : ۱۱۰۰۰۰۰ ریال


حسین مومنی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۸

جایزه : ۱۱۰۰۰۰۰ ریال


زهرااسد

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵۵

جایزه : ۱۱۰۰۰۰۰ ریال


نسرین حسن زاده مقدم

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵

جایزه : ۱۱۰۰۰۰۰ ریال


نازنین پورعباسی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۵

جایزه : ۱۱۰۰۰۰۰ ریال


علی اکبر میرزاده

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱

جایزه : ۱۱۰۰۰۰۰ ریال


مینا ستاری

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۱

جایزه : ۱۱۰۰۰۰۰ ریال


طاهره اسلام زاده

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳۱

جایزه : ۱۱۰۰۰۰۰ ریال


معصومه عالی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۰

جایزه : ۱۱۰۰۰۰۰ ریال


علیرضا کاسبی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۱

جایزه : ۱۱۰۰۰۰۰ ریال


محسن باغ میرانی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۷

جایزه : ۱۱۰۰۰۰۰ ریال


سمانه مرحمتی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۷

جایزه : ۱۱۰۰۰۰۰ ریال


فاطمه گودرزی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱

جایزه : ۱۱۰۰۰۰۰ ریال


معصومه مرجان نژاد

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۶

جایزه : ۱۱۰۰۰۰۰ ریال


حسن نصرتی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۱۸

جایزه : ۱۱۰۰۰۰۰ ریال


عادل محمدپور

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱

جایزه : ۱۱۰۰۰۰۰ ریال


ماهی دوست

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵۳

جایزه : ۱۱۰۰۰۰۰ ریال


مهیار نصرالهی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۵

جایزه : ۱۱۰۰۰۰۰ ریال


m-shameh

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵۸

جایزه : ۱۱۰۰۰۰۰ ریال


حسین ملک حسینی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۳

جایزه : ۱۱۰۰۰۰۰ ریال


اعظم باقرزاده

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۸

جایزه : ۱۱۰۰۰۰۰ ریال


مهناز اعظمی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۰

جایزه : ۱۱۰۰۰۰۰ ریال


هادی آقایی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۸

جایزه : ۱۱۰۰۰۰۰ ریال


زهرا صانعی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴

جایزه : ۱۱۰۰۰۰۰ ریال


مریم اعظمی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴۱

جایزه : ۱۱۰۰۰۰۰ ریال


صادق پاسبان

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۶

جایزه : ۱۱۰۰۰۰۰ ریال


حاجیه دلجوان

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴۶

جایزه : ۱۱۰۰۰۰۰ ریال


علی طباطبایی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱

جایزه : ۱۱۰۰۰۰۰ ریال


محمد رضا استانستی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲

جایزه : ۱۱۰۰۰۰۰ ریال


اسماعیل آرمین

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱

جایزه : ۱۱۰۰۰۰۰ ریال


sa...er

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴۲

جایزه : ۱۱۰۰۰۰۰ ریال


زهرا ایمانی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱

جایزه : ۱۱۰۰۰۰۰ ریال


حلیمه نورمحمدی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۶۴

جایزه : ۱۱۰۰۰۰۰ ریال


مومنی فر

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۶

جایزه : ۱۱۰۰۰۰۰ ریال


حمیده مرادی برزیان

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲

جایزه : ۱۱۰۰۰۰۰ ریال


nrai@eh

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵۷

جایزه : ۱۱۰۰۰۰۰ ریال


زهرا صبوری محمد اباد

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳

جایزه : ۱۱۰۰۰۰۰ ریال


مجید مجیدی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳۱

جایزه : ۱۱۰۰۰۰۰ ریال


بهنام اعظمی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴۸

جایزه : ۱۱۰۰۰۰۰ ریال


مریم رمضانی نیگجه

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴۰

جایزه : ۱۱۰۰۰۰۰ ریال


فاضله

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱

جایزه : ۱۱۰۰۰۰۰ ریال


ماندگار بهمن آبادی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۶

جایزه : ۱۱۰۰۰۰۰ ریال


مهنازغلام حسین زاده

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۶۱

جایزه : ۱۱۰۰۰۰۰ ریال


طاهره آقایی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳

جایزه : ۱۱۰۰۰۰۰ ریال


عاطفه چکی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵

جایزه : ۱۱۰۰۰۰۰ ریال


ملیحه عبدالهی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۵

جایزه : ۱۱۰۰۰۰۰ ریال


حامد نصیری

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۰۲

جایزه : ۱۱۰۰۰۰۰ ریال


فاطمه رضایی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱

جایزه : ۱۱۰۰۰۰۰ ریال


مجتبی رئوف شریفی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳

جایزه : ۱۱۰۰۰۰۰ ریال


حمید رضا محمدپور

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۲

جایزه : ۱۱۰۰۰۰۰ ریال


سولماز فرجی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳۷

جایزه : ۱۱۰۰۰۰۰ ریال


ابوالفضل خادم

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۶

جایزه : ۱۱۰۰۰۰۰ ریال


هادی محمدی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۷

جایزه : ۱۱۰۰۰۰۰ ریال


غزل محمدی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۱

جایزه : ۱۱۰۰۰۰۰ ریال


امیر شفیعی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱

جایزه : ۱۱۰۰۰۰۰ ریال


سودابه نصیرلو

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴

جایزه : ۱۱۰۰۰۰۰ ریال


مهدی ارین پور

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱

جایزه : ۱۱۰۰۰۰۰ ریال


رقیه عباپور

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۹

جایزه : ۱۱۰۰۰۰۰ ریال


آذر منبری

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۶

جایزه : ۱۱۰۰۰۰۰ ریال


اسدی خانوکی-زهرا

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۶۲

جایزه : ۱۱۰۰۰۰۰ ریال


جوادرضایی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱

جایزه : ۱۱۰۰۰۰۰ ریال


کسری رجب زاده

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴۴

جایزه : ۱۱۰۰۰۰۰ ریال


احمد رجبي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲

جایزه : ۱۱۰۰۰۰۰ ریال


فاطمه محمدی مقدم

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲

جایزه : ۱۱۰۰۰۰۰ ریال


الهه موحدی راد

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴

جایزه : ۱۱۰۰۰۰۰ ریال


معصومه طاهری

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵

جایزه : ۱۱۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی جاذبه‌ی حسینی

مسابقه کتابخوانی جاذبه‌ی حسینی

مبلغ کل جوایز: ۶۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

محمد امین بابایی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۹

جایزه : ۶۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی نشانی بهشت (به مناسبت شهادت امام رضا (ع))

مسابقه کتابخوانی نشانی بهشت (به مناسبت شهادت امام رضا (ع))

مبلغ کل جوایز: ۵۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

مراد قشقائی نژاد

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳۱

جایزه : ۲۰۰۰۰۰ ریال


عيسي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳۰

جایزه : ۱۵۰۰۰۰ ریال


jkh66

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵۵

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


مهناز غلامحسین زاده

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴۷

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی زیبایی های عاشورا

مسابقه کتابخوانی زیبایی های عاشورا

مبلغ کل جوایز: ۱۰۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۸/۲۷

بهنام اعظمی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۵

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


ع.عابدینی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴۳

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


مجید غفوری

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۶۸

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


ali-r

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۱

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


نعیمه سپهروند

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳۹

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


رقیه عباپور

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۹

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


حوریه یگانه

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


روح انگیز

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵۰

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


پژمان قطبی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۶۱

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


مهدی محمدآبادی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵۵

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال

آزمون تاریخچه باشگاه رئال مادرید

آزمون تاریخچه باشگاه رئال مادرید

مبلغ کل جوایز: ۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۸/۲۵

مسابقه کتابخوانی قیام امام حسین (ع)

مسابقه کتابخوانی قیام امام حسین (ع)

مبلغ کل جوایز: ۱۲۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۸/۲۴

مریم اعظمی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴۱

جایزه : ۶۰۰۰۰۰ ریال


rozan

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴۹

جایزه : ۶۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه حدیث ۷

مسابقه حدیث ۷

مبلغ کل جوایز: ۵۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۸/۲۰

روح انگیز صمدی خانقاه

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۶۵

جایزه : ۲۰۰۰۰۰ ریال


sf--kl

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴۳

جایزه : ۱۵۰۰۰۰ ریال


ع.عابدینی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴۳

جایزه : ۱۵۰۰۰۰ ریال

مسابقه هوش و سنجش

مسابقه هوش و سنجش

مبلغ کل جوایز: ۵۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۸/۱۵

آزاده غلامحسین زاده

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵۸

جایزه : ۲۵۰۰۰۰ ریال


kr009an

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴۵

جایزه : ۱۵۰۰۰۰ ریال


a38l90

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳۹

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی پهلوان سعید

مسابقه کتابخوانی پهلوان سعید

مبلغ کل جوایز: ۱۵۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۸/۱۳

سمانه فرح بخش

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۸

جایزه : ۱۵۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه حدیث ۸

مسابقه حدیث ۸

مبلغ کل جوایز: ۵۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۸/۱۰

عادل زعیم باشی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵۱

جایزه : ۲۰۰۰۰۰ ریال


زینب باباپور

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳۸

جایزه : ۱۵۰۰۰۰ ریال


ali

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴۷

جایزه : ۱۵۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی ابن مشغله

مسابقه کتابخوانی ابن مشغله

مبلغ کل جوایز: ۵۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۸/۱۰

رضا مهرابی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۷

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه ظهور | اطلاعات پیرامون ظهور

مسابقه ظهور | اطلاعات پیرامون ظهور

مبلغ کل جوایز: ۱۵۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۸/۰۸

محمود نصراله زاده

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۳

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


مریم عامری

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴۱

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


آزاده غلامحسین زاده

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵۸

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی نهج البلاغه

مسابقه کتابخوانی نهج البلاغه

مبلغ کل جوایز: ۵۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۸/۰۸

مراد قشقائی نژاد

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳۱

جایزه : ۲۵۰۰۰۰ ریال


حسین قشقایی نژاد

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳۲

جایزه : ۲۵۰۰۰۰ ریال