مسابقه کتابخوانی ازدواج موفق

مسابقه کتابخوانی ازدواج موفق

مبلغ کل جوایز: ۱۱۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۷/۲۹

مراد قشقائی نژاد

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۹

جایزه : ۱۱۴۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی حیات در آسمانها

مسابقه کتابخوانی حیات در آسمانها

مبلغ کل جوایز: ۶۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۷/۲۹

مریم عامری

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴۱

جایزه : ۶۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه حدیث4

مسابقه حدیث4

مبلغ کل جوایز: ۵۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۷/۲۹

m45874

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳۹

جایزه : ۲۵۰۰۰۰ ریال


bahar33m

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴۴

جایزه : ۲۵۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی جاذبه حسینی

مسابقه کتابخوانی جاذبه حسینی

مبلغ کل جوایز: ۱۰۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۷/۲۹

jkh66

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵۳

جایزه : ۲۵۰۰۰۰ ریال


a1382l

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۶۳

جایزه : ۲۵۰۰۰۰ ریال


علی زعیم باشی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵۹

جایزه : ۲۵۰۰۰۰ ریال


ف جعفرزاده

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴۰

جایزه : ۲۵۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی سلام بر ابراهیم

مسابقه کتابخوانی سلام بر ابراهیم

مبلغ کل جوایز: ۵۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۷/۲۴

mi_98mi

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۶۲

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


فاطمه م

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۰۷

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


[ghg

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴۱

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


jkh66

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵۳

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


پژمان قطبی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۶۱

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی ملت عشق

مسابقه کتابخوانی ملت عشق

مبلغ کل جوایز: ۴۵۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۷/۲۳

محمد حسن خرامان

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۴

جایزه : ۲۰۰۰۰۰۰ ریال


سیده زهراهاشمی حسن آباد

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۳

جایزه : ۱۵۰۰۰۰۰ ریال


عبدالعلی امیری

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۳

جایزه : ۱۰۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتاب خوانی اربعین

مسابقه کتاب خوانی اربعین

مبلغ کل جوایز: ۵۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۷/۲۳

محمدحسین پوریافر

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۶۱

جایزه : ۲۵۰۰۰۰ ریال


ناز گل

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۶۴

جایزه : ۲۵۰۰۰۰ ریال

مسابقه حدیث 3

مسابقه حدیث 3

مبلغ کل جوایز: ۵۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۷/۲۳

فاطمه جهانبخش

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵۰

جایزه : ۲۵۰۰۰۰ ریال


m--i--gh

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴۷

جایزه : ۲۵۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی نهج البلاغه

مسابقه کتابخوانی نهج البلاغه

مبلغ کل جوایز: ۵۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۷/۲۳

zi98kn

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵۱

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه حدیث2

مسابقه حدیث2

مبلغ کل جوایز: ۵۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۷/۲۰

حیدر

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴۳

جایزه : ۲۵۰۰۰۰ ریال


باقر اعظمی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴۰

جایزه : ۲۵۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی دنیای گمشده عیلام

مسابقه کتابخوانی دنیای گمشده عیلام

مبلغ کل جوایز: ۷۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۷/۱۵

محمد اسدی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۴

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


ع.عابدینی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴۱

جایزه : ۲۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی ده درس پیامبر شناسی

مسابقه کتابخوانی ده درس پیامبر شناسی

مبلغ کل جوایز: ۵۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۷/۱۲

مهنازغلام حسین زاده

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۶۱

جایزه : ۲۵۰۰۰۰ ریال


رحیمه رسولی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳۵

جایزه : ۲۵۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی عبرت های عاشورا

مسابقه کتابخوانی عبرت های عاشورا

مبلغ کل جوایز: ۳۰۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۷/۱۰

مجید غفوری

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۶۷

جایزه : ۱۵۰۰۰۰۰ ریال


m-shameh

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵۸

جایزه : ۱۵۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی ترفند خدایان

مسابقه کتابخوانی ترفند خدایان

مبلغ کل جوایز: ۵۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۷/۰۹

معصومه ولیزاده

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۷

جایزه : ۲۵۰۰۰۰ ریال


دوست کتاب

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۸۳

جایزه : ۲۵۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی نامیرا

مسابقه کتابخوانی نامیرا

مبلغ کل جوایز: ۵۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۷/۰۸

حمید مجیدی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳۴

جایزه : ۲۵۰۰۰۰ ریال


مجید غفوری

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۶۷

جایزه : ۲۵۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی اخناتون فرعون مصر

مسابقه کتابخوانی اخناتون فرعون مصر

مبلغ کل جوایز: ۶۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۷/۰۶

فاطمه شفیعی یوسف آباد

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۷

جایزه : ۳۰۰۰۰۰ ریال


فاطمه

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳۹

جایزه : ۳۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی افسانه یعقوب کرمانی و یاووز

مسابقه کتابخوانی افسانه یعقوب کرمانی و یاووز

مبلغ کل جوایز: ۵۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۷/۰۴

حمیده مجیدی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳۸

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی از کتاب ده درس امام شناسی

مسابقه کتابخوانی از کتاب ده درس امام شناسی

مبلغ کل جوایز: ۱۰۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

غلامحسین پاسبان بیرم آباد

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۵

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


امین اسماعیلی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۸۳

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی براساس کتاب 1984

مسابقه کتابخوانی براساس کتاب 1984

مبلغ کل جوایز: ۵۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۶/۲۹

آزاده غلامحسین زاده

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵۸

جایزه : ۲۵۰۰۰۰ ریال


علی زعیم باشی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵۹

جایزه : ۲۵۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی براساس کتاب آفرینش خدایان

مسابقه کتابخوانی براساس کتاب آفرینش خدایان

مبلغ کل جوایز: ۶۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۶/۲۹

محسن غلامحسین زاده

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵۶

جایزه : ۲۰۰۰۰۰ ریال


طالب س

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۰۳

جایزه : ۲۰۰۰۰۰ ریال


روح انگیز صمدی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵۵

جایزه : ۲۰۰۰۰۰ ریال