محسن غلامی


تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲
تعداد پاسخ صحیح : ۲۸ از ۲۸ سوال