محمد رکنی یزدی


تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲
تعداد پاسخ صحیح : ۲۲ از ۲۲ سوال