مسابقه کتابخوانی رفیق خوشبخت ما

مسابقه کتابخوانی رفیق خوشبخت ما

مبلغ کل جوایز: ۳۰۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۴۰۳/۰۳/۰۴

احمد احمدی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱

جایزه : ۱۰۰۰۰۰۰ ریال


فرشته الیاسی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۰

جایزه : ۱۰۰۰۰۰۰ ریال


20821

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۰

جایزه : ۱۰۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی انسان ۲۵۰ساله (۱۰_۱۲)

مسابقه کتابخوانی انسان ۲۵۰ساله (۱۰_۱۲)

مبلغ کل جوایز: ۳۰۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۴۰۳/۰۲/۰۷

زهره رحیمی لولوئی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵

جایزه : ۱۰۰۰۰۰۰ ریال


سمانه سلحشوری

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵

جایزه : ۱۰۰۰۰۰۰ ریال


15370

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۸

جایزه : ۱۰۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی عید عبودیت

مسابقه کتابخوانی عید عبودیت

مبلغ کل جوایز: ۳ ریال

قرعه کشی: ۱۴۰۳/۰۱/۲۳

علی طالع زاده لاری

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱

جایزه : ۲۰۰۰۰۰۰ ریال


زینب فرقانی فرد

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱

جایزه : ۲۰۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی انسان۲۵۰ ساله (فصل۵_۹)

مسابقه کتابخوانی انسان۲۵۰ ساله (فصل۵_۹)

مبلغ کل جوایز: ۳۰۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

14235

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۹

جایزه : ۱۰۰۰۰۰۰ ریال


12051

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۲

جایزه : ۱۰۰۰۰۰۰ ریال


14230

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۹

جایزه : ۱۰۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی بر اساس کتاب بررسی تحلیلی قانون جدید روابط موجر و مستاجر

صبا یوسفی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲

جایزه : ۱ ریال


زینب باقی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱

جایزه : ۱ ریال


سارا کریمی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲

جایزه : ۱ ریال

مسابقه کتابخوانی براساس کتاب هنر دفاع در دادگاه

مسابقه کتابخوانی براساس کتاب هنر دفاع در دادگاه

مبلغ کل جوایز: ۳ ریال

قرعه کشی: ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

علی چشمه کبودی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲

جایزه : ۱ ریال


سحر کریمی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱

جایزه : ۱ ریال


محمدی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴

جایزه : ۱ ریال

مسابقه کتابخوانی انسان ۲۵۰ساله (فصل4 ،3)

مسابقه کتابخوانی انسان ۲۵۰ساله (فصل4 ،3)

مبلغ کل جوایز: ۳۰۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

21019

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۴

جایزه : ۱۰۰۰۰۰۰ ریال


22010

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۲

جایزه : ۱۰۰۰۰۰۰ ریال


14235

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۹

جایزه : ۱۰۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی مادر

مسابقه کتابخوانی مادر

مبلغ کل جوایز: ۲۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۴۰۲/۱۰/۰۸

مسابقه کتابخوانی انسان ۲۵۰ساله

مسابقه کتابخوانی انسان ۲۵۰ساله

مبلغ کل جوایز: ۳۰۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

مرتضی الیاسی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۹

جایزه : ۱۰۰۰۰۰۰ ریال


23686

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲

جایزه : ۱۰۰۰۰۰۰ ریال


10869

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴۲

جایزه : ۱۰۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی نامیرا

مسابقه کتابخوانی نامیرا

مبلغ کل جوایز: ۳۰۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۴۰۲/۰۶/۱۵

23160

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۶

جایزه : ۱۰۰۰۰۰۰ ریال

معجزه سپاسگزاری

معجزه سپاسگزاری

مبلغ کل جوایز: ۲۰۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۴۰۲/۰۶/۱۰

مسابقه کتابخوانی مادرانه هایی برای یاسمین

مسابقه کتابخوانی مادرانه هایی برای یاسمین

مبلغ کل جوایز: ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

مسابقه کتابخوانی سربلند

مسابقه کتابخوانی سربلند

مبلغ کل جوایز: ۶۰۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۴۰۲/۰۵/۱۸

مسابقه کتابخوانی همرزمان حسین علیه السلام

مسابقه کتابخوانی همرزمان حسین علیه السلام

مبلغ کل جوایز: ۹۰۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۴۰۲/۰۵/۱۰

مسابقه کتابخوانی فرشته ای در برهوت

مسابقه کتابخوانی فرشته ای در برهوت

مبلغ کل جوایز: ۹۰۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۴۰۲/۰۴/۱۸

ساناز احدی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱

جایزه : ۳۰۰۰۰۰۰ ریال


احمدشرفی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱

جایزه : ۳۰۰۰۰۰۰ ریال


ریحانه خواجوی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱

جایزه : ۳۰۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی حدیث غدیر و مسأله‌ امامت

مسابقه کتابخوانی حدیث غدیر و مسأله‌ امامت

مبلغ کل جوایز: ۶۰۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۴۰۲/۰۴/۱۷

مسابقه کتابخوانی با موضوع زندگی سیاسی ـ مبارزاتی ائمه(ع)

مسابقه کتابخوانی با موضوع زندگی سیاسی ـ مبارزاتی ائمه(ع)

مبلغ کل جوایز: ۲۰۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۴۰۲/۰۳/۱۰

سها زینلی کرمانی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


امین بنده علی نایینی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


زینب الیاسی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۹

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


23306

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۰

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه ملی کتابخوانی پیشوای آسمانی

مسابقه ملی کتابخوانی پیشوای آسمانی

مبلغ کل جوایز: ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

اسماعیل کریمیان ریزی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳

جایزه : ۲۰۰۰۰۰۰ ریال


15370

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۸

جایزه : ۲۰۰۰۰۰۰ ریال


10334

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۳

جایزه : ۲۰۰۰۰۰۰ ریال


19688

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳

جایزه : ۲۰۰۰۰۰۰ ریال


23456

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۷

جایزه : ۲۰۰۰۰۰۰ ریال


10306

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۶

جایزه : ۲۰۰۰۰۰۰ ریال


زهره رحیمی لولوئی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵

جایزه : ۲۰۰۰۰۰۰ ریال


مهدیه زهرا افرا

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱

جایزه : ۲۰۰۰۰۰۰ ریال


14207

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۰

جایزه : ۲۰۰۰۰۰۰ ریال


امیر علی بیگلر فدافن

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲

جایزه : ۲۰۰۰۰۰۰ ریال


2819

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۹

جایزه : ۲۰۰۰۰۰۰ ریال


11321

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۸

جایزه : ۲۰۰۰۰۰۰ ریال


6962

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۱

جایزه : ۲۰۰۰۰۰۰ ریال


17335

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲

جایزه : ۲۰۰۰۰۰۰ ریال


سیده زهره جعفری

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۷

جایزه : ۲۰۰۰۰۰۰ ریال


جمشید زعفرانی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱

جایزه : ۲۰۰۰۰۰۰ ریال


17009

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴

جایزه : ۲۰۰۰۰۰۰ ریال


7799

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۴

جایزه : ۲۰۰۰۰۰۰ ریال


سعید عینی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳

جایزه : ۲۰۰۰۰۰۰ ریال


علی میکائیلی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۶

جایزه : ۲۰۰۰۰۰۰ ریال


محمد میکائیلی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱

جایزه : ۲۰۰۰۰۰۰ ریال


16719

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲

جایزه : ۲۰۰۰۰۰۰ ریال


8861

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۷

جایزه : ۲۰۰۰۰۰۰ ریال


6475

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴

جایزه : ۲۰۰۰۰۰۰ ریال


7719

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۸

جایزه : ۲۰۰۰۰۰۰ ریال


8833

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۱

جایزه : ۲۰۰۰۰۰۰ ریال


سید امیرحسین میرحق‌جو لنگرودی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۶

جایزه : ۲۰۰۰۰۰۰ ریال


زهرا فلاح زاده

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱

جایزه : ۲۰۰۰۰۰۰ ریال


7449

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵

جایزه : ۲۰۰۰۰۰۰ ریال


رضا صمیمی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲

جایزه : ۲۰۰۰۰۰۰ ریال


وحید کیا احمدی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۹

جایزه : ۲۰۰۰۰۰۰ ریال


عیسی قربانی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳

جایزه : ۲۰۰۰۰۰۰ ریال


فاطمه تیموری

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳

جایزه : ۲۰۰۰۰۰۰ ریال


10348

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۳

جایزه : ۲۰۰۰۰۰۰ ریال


محدثه امینی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲

جایزه : ۲۰۰۰۰۰۰ ریال


غلامحسین جوکار

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱

جایزه : ۲۰۰۰۰۰۰ ریال


107

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳۵۶

جایزه : ۲۰۰۰۰۰۰ ریال


محمد عباس زاده

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱

جایزه : ۲۰۰۰۰۰۰ ریال


19090

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۹

جایزه : ۲۰۰۰۰۰۰ ریال


783

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۶

جایزه : ۲۰۰۰۰۰۰ ریال


محبوبه شاه‌محمدی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۷

جایزه : ۲۰۰۰۰۰۰ ریال


801

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۶

جایزه : ۲۰۰۰۰۰۰ ریال


بهاره کریمیان

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵

جایزه : ۲۰۰۰۰۰۰ ریال


15430

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲

جایزه : ۲۰۰۰۰۰۰ ریال


22944

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۶

جایزه : ۲۰۰۰۰۰۰ ریال


ناصر کشفی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۲

جایزه : ۲۰۰۰۰۰۰ ریال


22943

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳

جایزه : ۲۰۰۰۰۰۰ ریال


فاطمه دلاور

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱

جایزه : ۲۰۰۰۰۰۰ ریال


هاجر اسماعیلی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳

جایزه : ۲۰۰۰۰۰۰ ریال


محسن غلامی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲

جایزه : ۲۰۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی سیاست علوی

مسابقه کتابخوانی سیاست علوی

مبلغ کل جوایز: ۲۰۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۴۰۱/۱۲/۱۵

کسری منصوری

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


مرضیه باقری

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


پیام محمودی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


هانیه زنگی آبادی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


7258

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴۴

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


7328

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵۴

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


زهرا اشنار

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


---

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


7765

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴۵

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


23555

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۹

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


معصومه نظری

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


مجتبی مرادی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


معصومه کریمی تبریزی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


مرتضی الیاسی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۹

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


زهره باقرپور

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


زهرا پورصباغ

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


23310

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


فاطمه کاظمی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


فاطمه اشنار

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۶

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


av_4321

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۸

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی آزادی معنوی

مسابقه کتابخوانی آزادی معنوی

مبلغ کل جوایز: ۱۷۵۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

بهروز حمیدزاده

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱

جایزه : ۱۰۰۰۰۰۰ ریال


8897

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۸

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


23239

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵

جایزه : ۲۵۰۰۰۰ ریال