مسابقه کتابخوانی امام عشق

مسابقه کتابخوانی امام عشق

مبلغ کل جوایز: ۱۵۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۶/۱۱/۲۷

mollahmadi

استان : آذربايجان‌شرقي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۸۳

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


rastegar

استان : آذربايجان‌شرقي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴۷۷

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی نهج البلاغه

مسابقه کتابخوانی نهج البلاغه

مبلغ کل جوایز: ۲۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۶/۱۱/۲۲

mohamadreza1994

استان : خراسان‌رضوي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۸۶

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


alireza

استان : خراسان‌رضوي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۲۰

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه اطلاعات علمی 4

مسابقه اطلاعات علمی 4

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۶/۱۱/۲۰

mohsensasa

استان : مازندران

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۱۸

جایزه : ۴۰۰۰۰ ریال

مسابقه اطلاعات علمی 5

مسابقه اطلاعات علمی 5

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۶/۱۱/۲۰

hasan_abedi

استان : خراسان‌رضوي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۵۸

جایزه : ۴۰۰۰۰ ریال

مسابقه اطلاعات علمی 6

مسابقه اطلاعات علمی 6

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۶/۱۱/۲۰

armanfc77

استان : كرمان

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۹۴

جایزه : ۴۰۰۰۰ ریال

مسابقه اطلاعات علمی 7

مسابقه اطلاعات علمی 7

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۶/۱۱/۲۰

saman89

استان : خراسان‌رضوي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵۲

جایزه : ۴۰۰۰۰ ریال

مسابقه اطلاعات علمی 8

مسابقه اطلاعات علمی 8

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۶/۱۱/۲۰

kpfh564i

استان :

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۸۱

جایزه : ۴۰۰۰۰ ریال

مسابقه اطلاعات علمی 9

مسابقه اطلاعات علمی 9

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۶/۱۱/۲۰

hmadi1382

استان : آذربايجان‌غربي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۸۲

جایزه : ۴۰۰۰۰ ریال

مسابقه تلگرامی مسابقه ملی فناوری نانو (1)

مسابقه تلگرامی مسابقه ملی فناوری نانو (1)

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۶/۱۱/۲۰

rafieh_a

استان : گيلان

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۷۱

جایزه : ۴۰۰۰۰ ریال

مسابقه تلگرامی مسابقه ملی فناوری نانو (2)

مسابقه تلگرامی مسابقه ملی فناوری نانو (2)

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۶/۱۱/۲۰

mollahmadi

استان : آذربايجان‌شرقي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۸۳

جایزه : ۴۰۰۰۰ ریال

مسابقه تلگرامی مسابقه ملی فناوری نانو (3)

مسابقه تلگرامی مسابقه ملی فناوری نانو (3)

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۶/۱۱/۲۰

zahra_i01

استان : گيلان

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۸۲

جایزه : ۴۰۰۰۰ ریال

مسابقه تلگرامی مسابقه ملی فناوری نانو (4)

مسابقه تلگرامی مسابقه ملی فناوری نانو (4)

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۶/۱۱/۲۰

ahmadijafar85

استان : آذربايجان‌غربي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۹۲

جایزه : ۱۰۰۰۰ ریال


mohammad1344

استان : آذربايجان‌شرقي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۸۶

جایزه : ۱۰۰۰۰ ریال


mostafa_i

استان : گيلان

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴۵

جایزه : ۱۰۰۰۰ ریال


mr20000

استان : خراسان‌رضوي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۷۸

جایزه : ۱۰۰۰۰ ریال

مسابقه حرفه ای اطلاعات سینمایی

مسابقه حرفه ای اطلاعات سینمایی

مبلغ کل جوایز: ۵۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۶/۱۱/۱۹

m1385

استان : آذربايجان‌شرقي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۸۴

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال


nosrati1351

استان : آذربايجان‌شرقي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۸۰

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال


isam2015

استان : آذربايجان‌شرقي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۸۴

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال


nosratihasan

استان : تهران

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۸۰

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال


sadeg1344

استان : آذربايجان‌غربي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۶۴

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال


mr20000

استان : خراسان‌رضوي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۷۸

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال


nosrat

استان : آذربايجان‌شرقي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۸۳

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال


somayeh990

استان : خراسان‌رضوي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۰۲

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال


esmatg932015

استان : آذربايجان‌شرقي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۸۳

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال


isam932015

استان : آذربايجان‌شرقي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۸۰

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی عاشورا مکتب انتظار - شماره 2

مسابقه کتابخوانی عاشورا مکتب انتظار - شماره 2

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۶/۱۱/۱۷

musavi11

استان : قم

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۲۳

جایزه : ۴۰۰۰۰ ریال

مسابقه ترویج مقررات ملی ساختمان

مسابقه ترویج مقررات ملی ساختمان

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۶/۱۱/۱۶

mohsensasa

استان : مازندران

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۱۸

جایزه : ۴۰۰۰۰ ریال

مسابقه نهج البلاغه (بخش چهارم)

مسابقه نهج البلاغه (بخش چهارم)

مبلغ کل جوایز: ۱۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۶/۱۱/۱۵

musavi11

استان : قم

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۲۳

جایزه : ۷۰۰۰۰ ریال


mohaammadsadeg

استان : زنجان

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۸۶

جایزه : ۷۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی سلام بر ابراهیم پهلوان بی مزار

مسابقه کتابخوانی سلام بر ابراهیم پهلوان بی مزار

مبلغ کل جوایز: ۱۱۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۶/۱۱/۱۵

ahmadijafar85

استان : آذربايجان‌غربي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۹۲

جایزه : ۸۰۰۰۰ ریال


atyeh

استان : زنجان

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۷۶

جایزه : ۳۰۰۰۰ ریال

مسابقه اطلاعات ورزشی والیبال

مسابقه اطلاعات ورزشی والیبال

مبلغ کل جوایز: ۵۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۶/۱۱/۱۵

ahmadiata

استان : البرز

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۸۳

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال

مسابقه اطلاعات عمومی پروانه ها

مسابقه اطلاعات عمومی پروانه ها

مبلغ کل جوایز: ۱۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۶/۱۱/۱۵

reza_i

استان : گيلان

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۸۱

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال


nosratihasan

استان : تهران

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۸۰

جایزه : ۳۰۰۰۰ ریال


omid68

استان : خراسان‌جنوبي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۱۳

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال

مسابقه اطلاعات عمومی تاریخچه پول

مسابقه اطلاعات عمومی تاریخچه پول

مبلغ کل جوایز: ۸۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۶/۱۱/۱۵

mollahmadi

استان : آذربايجان‌شرقي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۸۳

جایزه : ۴۰۰۰۰ ریال


m1385

استان : آذربايجان‌شرقي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۸۴

جایزه : ۴۰۰۰۰ ریال