علی اسدی


مقطع تحصیلی : فوق لیسانس
استان : كرمان
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱
رتبه در سایت : ۶۰۳۴
تعداد پاسخ صحیح : ۱۸ از ۲۰ سوال