فاطمه سادات میرشفیعی


مقطع تحصیلی : دانشجو
استان : تهران
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳
رتبه در سایت : ۶۲۹۷
تعداد پاسخ صحیح : ۱۸ از ۲۹ سوال