مسابقه کتابخوانی سبک زندگی بر مدار حیات رضوی

مسابقه کتابخوانی سبک زندگی بر مدار حیات رضوی

مبلغ کل جوایز: ۱۲۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۸/۰۷

مجید مجیدی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳۷

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


کسری رجب زاده

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴۴

جایزه : ۲۰۰۰۰۰ ریال


مجید هادی نژاد

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۲

جایزه : ۲۰۰۰۰۰ ریال


پژمان قطبی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۶۱

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


الهام غفوری

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵۸

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


غنچه صمدی خانقاه سفلی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵۱

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه حدیث 5

مسابقه حدیث 5

مبلغ کل جوایز: ۵۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۸/۰۷

sa...er

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴۲

جایزه : ۲۵۰۰۰۰ ریال


امیر علی دایی زاده

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴۶

جایزه : ۲۵۰۰۰۰ ریال

مسابقه حدیث ۶

مسابقه حدیث ۶

مبلغ کل جوایز: ۵۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۸/۰۷

علیرضا ستاری

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳۳

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


فاطمه جهانبخش

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵۰

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


منیژه اعظمی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳۷

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


mortaza

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵۱

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


ارش غفوری

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۶۸

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی خاک های نرم کوشک

مسابقه کتابخوانی خاک های نرم کوشک

مبلغ کل جوایز: ۲۲۵۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۸/۰۳

سعید چنانی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵

جایزه : ۱۰۰۰۰۰۰ ریال


گلشن صفیان

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱

جایزه : ۷۵۰۰۰۰ ریال


بهنام اعظمی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴۸

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی خطبه غدیر

مسابقه کتابخوانی خطبه غدیر

مبلغ کل جوایز: ۵۰۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۷/۲۹

غزل گودرزی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۲

جایزه : ۱۰۰۰۰۰۰ ریال


داودتاجیک

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴۵

جایزه : ۱۰۰۰۰۰۰ ریال


صادق چنانی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۳

جایزه : ۱۰۰۰۰۰۰ ریال


ثمربخش ناصری

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۷

جایزه : ۱۰۰۰۰۰۰ ریال


شهرزاد یوسفی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۹

جایزه : ۱۰۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتاب خوانی زندگانی امام مهدی(عج)

مسابقه کتاب خوانی زندگانی امام مهدی(عج)

مبلغ کل جوایز: ۵۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۷/۲۹

ailin.b

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳۲

جایزه : ۲۵۰۰۰۰ ریال


امیر مهدی سپهروند

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴۱

جایزه : ۲۵۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی ازدواج موفق

مسابقه کتابخوانی ازدواج موفق

مبلغ کل جوایز: ۱۱۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۷/۲۹

مراد قشقائی نژاد

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳۱

جایزه : ۱۱۴۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی حیات در آسمانها

مسابقه کتابخوانی حیات در آسمانها

مبلغ کل جوایز: ۶۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۷/۲۹

مریم عامری

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴۱

جایزه : ۶۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه حدیث4

مسابقه حدیث4

مبلغ کل جوایز: ۵۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۷/۲۹

m45874

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴۱

جایزه : ۲۵۰۰۰۰ ریال


bahar33m

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴۴

جایزه : ۲۵۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی جاذبه حسینی

مسابقه کتابخوانی جاذبه حسینی

مبلغ کل جوایز: ۱۰۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۷/۲۹

jkh66

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵۵

جایزه : ۲۵۰۰۰۰ ریال


a1382l

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۶۳

جایزه : ۲۵۰۰۰۰ ریال


علی زعیم باشی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵۹

جایزه : ۲۵۰۰۰۰ ریال


ف جعفرزاده

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴۲

جایزه : ۲۵۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی سلام بر ابراهیم

مسابقه کتابخوانی سلام بر ابراهیم

مبلغ کل جوایز: ۵۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۷/۲۴

mi_98mi

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۶۲

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


فاطمه م

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۱۰

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


[ghg

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴۳

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


jkh66

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵۵

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


پژمان قطبی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۶۱

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی ملت عشق

مسابقه کتابخوانی ملت عشق

مبلغ کل جوایز: ۴۵۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۷/۲۳

محمد حسن خرامان

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۵

جایزه : ۲۰۰۰۰۰۰ ریال


سیده زهراهاشمی حسن آباد

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۳

جایزه : ۱۵۰۰۰۰۰ ریال


عبدالعلی امیری

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۵

جایزه : ۱۰۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتاب خوانی اربعین

مسابقه کتاب خوانی اربعین

مبلغ کل جوایز: ۵۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۷/۲۳

محمدحسین پوریافر

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۶۱

جایزه : ۲۵۰۰۰۰ ریال


روح انگیز صمدی خانقاه

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۶۵

جایزه : ۲۵۰۰۰۰ ریال

مسابقه حدیث 3

مسابقه حدیث 3

مبلغ کل جوایز: ۵۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۷/۲۳

فاطمه جهانبخش

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵۰

جایزه : ۲۵۰۰۰۰ ریال


مهناز غلامحسین زاده

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴۷

جایزه : ۲۵۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی نهج البلاغه

مسابقه کتابخوانی نهج البلاغه

مبلغ کل جوایز: ۵۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۷/۲۳

عادل زعیم باشی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵۱

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه حدیث2

مسابقه حدیث2

مبلغ کل جوایز: ۵۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۷/۲۰

حیدر

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴۵

جایزه : ۲۵۰۰۰۰ ریال


باقر اعظمی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴۰

جایزه : ۲۵۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی دنیای گمشده عیلام

مسابقه کتابخوانی دنیای گمشده عیلام

مبلغ کل جوایز: ۷۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۷/۱۵

محمد اسدی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۵

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


ع.عابدینی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴۳

جایزه : ۲۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی ده درس پیامبر شناسی

مسابقه کتابخوانی ده درس پیامبر شناسی

مبلغ کل جوایز: ۵۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۷/۱۲

مهنازغلام حسین زاده

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۶۱

جایزه : ۲۵۰۰۰۰ ریال


رحیمه رسولی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳۷

جایزه : ۲۵۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی عبرت های عاشورا

مسابقه کتابخوانی عبرت های عاشورا

مبلغ کل جوایز: ۳۰۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۷/۱۰

مجید غفوری

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۶۸

جایزه : ۱۵۰۰۰۰۰ ریال


m-shameh

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵۸

جایزه : ۱۵۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی ترفند خدایان

مسابقه کتابخوانی ترفند خدایان

مبلغ کل جوایز: ۵۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۷/۰۹

معصومه ولیزاده

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۹

جایزه : ۲۵۰۰۰۰ ریال


دوست کتاب

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۸۶

جایزه : ۲۵۰۰۰۰ ریال