سها زینلی کرمانی


تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲
تعداد پاسخ صحیح : ۳۶ از ۴۱ سوال