فاطمه کاظمی


تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳
تعداد پاسخ صحیح : ۲۲ از ۳۵ سوال