سعید عینی


تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳
تعداد پاسخ صحیح : ۴۴ از ۴۶ سوال