مسابقه کتابخوانی دمی با قرآن بخش چهارم

مسابقه کتابخوانی دمی با قرآن بخش چهارم

مبلغ کل جوایز: ۳۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۷/۱۲

طلایه حیدری ملک میان

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳۱

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


کبری حرمتی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۶۹

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


فاطمه ایلاتی زاده

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۲۲

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه هوش برتر

مسابقه هوش برتر

مبلغ کل جوایز: ۱۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

علیرضا برات زاده

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۵۵

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال


بتول مقصودی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳۰

جایزه : ۳۰۰۰۰ ریال


پویاجباری

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۲

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال

مسابقه اطلاعات عمومی اجتماعی و سیاسی

مسابقه اطلاعات عمومی اجتماعی و سیاسی

مبلغ کل جوایز: ۱۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

آذر محمدی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳۸

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی دمی با قرآن حزب سوم

مسابقه کتابخوانی دمی با قرآن حزب سوم

مبلغ کل جوایز: ۳۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۶/۱۵

رضاخادمی قشلاق

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴۷

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


زانیار مقصودی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۵

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


زهرا ایلاتی زاده

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۱۷

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی دمی با قرآن حزب دو

مسابقه کتابخوانی دمی با قرآن حزب دو

مبلغ کل جوایز: ۳۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۶/۰۷

علی زرکش

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۱۳

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


پویاجباری

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۲

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


علی گلزار

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۷

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی دمی با قرآن شماره 1

مسابقه کتابخوانی دمی با قرآن شماره 1

مبلغ کل جوایز: ۳۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۵/۲۸

زهره دانشمندی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۸

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


سکینه میرزایی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳۱

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


Omid.Deymi

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳۱۳

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی براساس کتاب جهانی بدون فقر

مسابقه کتابخوانی براساس کتاب جهانی بدون فقر

مبلغ کل جوایز: ۳۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۴/۲۴

عباس طالبی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳۰

جایزه : ۱۵۰۰۰۰ ریال


فائزه طالبی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳۳

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


زهرا ایلاتی زاده

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۱۷

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی انس با قرآن ویژه ماه رمضان

مسابقه کتابخوانی انس با قرآن ویژه ماه رمضان

مبلغ کل جوایز: ۳۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۳/۲۵

عیسی محمدزاده

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۱۴

جایزه : ۱۵۰۰۰۰ ریال


مریم نصرتی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۰۸

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


امیرحسین محمدجانی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴۸

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی ده قصه از امام رضا

مسابقه کتابخوانی ده قصه از امام رضا

مبلغ کل جوایز: ۲۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۳/۲۱

mohsen

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۲۹

جایزه : ۲۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی ادیان ایران باستان

مسابقه کتابخوانی ادیان ایران باستان

مبلغ کل جوایز: ۳۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۳/۲۱

علیرضا برات زاده

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۵۵

جایزه : ۱۵۰۰۰۰ ریال


حامد نصیری

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۰۲

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


محمد

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۱۳

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی زندگینامه دکتر چمران

مسابقه کتابخوانی زندگینامه دکتر چمران

مبلغ کل جوایز: ۱۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۳/۱۴

مهدی صحرائی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۱۶

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی تفسیر سوره نور (بخش دوم)

مسابقه کتابخوانی تفسیر سوره نور (بخش دوم)

مبلغ کل جوایز: ۱۵۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۳/۱۴

مریم نصرتی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۱۵

جایزه : ۷۰۰۰۰ ریال


حسن نصرتی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۹۷

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال


mohaammadsadeg

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۱۵

جایزه : ۳۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی مبارزه شیرین با تنبلی

مسابقه کتابخوانی مبارزه شیرین با تنبلی

مبلغ کل جوایز: ۳۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۳/۱۴

عبدالرحیم طالبی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳۰

جایزه : ۱۵۰۰۰۰ ریال


محمدرضا راستگار

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵۳۳

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


عطاالله ملااحمدی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۱۴

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی تفسیر قرآن گوش کن و برنده شو

مسابقه کتابخوانی تفسیر قرآن گوش کن و برنده شو

مبلغ کل جوایز: ۳۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۳/۱۴

رضاصادقی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۷۴

جایزه : ۱۵۰۰۰۰ ریال


عشق کتاب

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۰۹

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


تیموری پور

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳۴

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال

مسابقه همسر دوست داشتنی

مسابقه همسر دوست داشتنی

مبلغ کل جوایز: ۳۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۳/۱۰

دوست کتاب

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۸۶

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


عشق کتاب

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۰۹

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


قربان صحرائی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۲۳

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه اطلاعات سینمایی - مهناز افشار

مسابقه اطلاعات سینمایی - مهناز افشار

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۳/۰۷

حامد نصیری

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۰۱

جایزه : ۴۰۰۰۰ ریال

مسابقه اطلاعات عمومی و سیاسی

مسابقه اطلاعات عمومی و سیاسی

مبلغ کل جوایز: ۵۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۳/۰۱

محمدرضا راستگار

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵۳۳

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی شناخت زبان و ادبیات فارسی

مسابقه کتابخوانی شناخت زبان و ادبیات فارسی

مبلغ کل جوایز: ۶۳۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

عصمت جعفرپور

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۰۲

جایزه : ۲۱۰۰۰۰ ریال


انسیه طالبی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۱

جایزه : ۲۱۰۰۰۰ ریال


mohaammadsadeg

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۱۵

جایزه : ۲۱۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی انسان 250 ساله

مسابقه کتابخوانی انسان 250 ساله

مبلغ کل جوایز: ۳۰۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

مریم نصرتی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۰۸

جایزه : ۱۰۰۰۰۰۰ ریال


nosrati1351

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۰۲

جایزه : ۱۰۰۰۰۰۰ ریال


زینب کریمی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱

جایزه : ۱۰۰۰۰۰۰ ریال

اطلاعات سینمایی - حمیده خیرآبادی

اطلاعات سینمایی - حمیده خیرآبادی

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

حامدصص

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۰۵

جایزه : ۴۰۰۰۰ ریال