مسابقه عمران 2

مسابقه عمران 2

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

ahmadiata

استان : آذربايجان‌غربي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۶۵

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال


rogyehm972017

استان : تهران

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۷۴

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال

مسابقه ناظر چاپ 2

مسابقه ناظر چاپ 2

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

fatemeha932015

استان : آذربايجان‌غربي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۵۹

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال


rg4848

استان : مازندران

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۱۹

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال

مسابقه معرفی ناظر چاپ3

مسابقه معرفی ناظر چاپ3

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

esmatg932015

استان : آذربايجان‌شرقي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۵۷

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال


hamedn972017

استان : آذربايجان‌شرقي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۵۶

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال

 مسابقه احیای قلبی و ریوی پایه 1

مسابقه احیای قلبی و ریوی پایه 1

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

atyeh

استان : زنجان

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۴۳

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال


somayeh990

استان : خراسان‌رضوي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۴۹

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال

مسابقه احیای قلبی و ریوی پایه 2

مسابقه احیای قلبی و ریوی پایه 2

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

ahmadijafar85

استان : آذربايجان‌غربي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۶۷

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال


somayeh990

استان : خراسان‌رضوي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۴۹

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال

مسابقه اطلاعات بیمه ای

مسابقه اطلاعات بیمه ای

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

mohamadreza1994

استان : خراسان‌رضوي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۱۰

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال


rafieh_a

استان : گيلان

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۰۲

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال

مسابقه کاربرد نرم افزار اتوکد - 1

مسابقه کاربرد نرم افزار اتوکد - 1

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

rafieh_a

استان : گيلان

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۰۲

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال


ahmadiata

استان : آذربايجان‌غربي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۶۵

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال

مسابقه کاربرد نرم افزار 2

مسابقه کاربرد نرم افزار 2

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

ahmadiata

استان : آذربايجان‌غربي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۶۵

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال


jafar1385

استان : اصفهان

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۴۸

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال

مسابقه احیای قلبی و ریوی پایه جامع

مسابقه احیای قلبی و ریوی پایه جامع

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

parisaa932015

استان : آذربايجان‌غربي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۶۱

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال


isam2015

استان : آذربايجان‌غربي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۶۵

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال

مسابقه آفات مهم گیاهی و کنترل آنها1

مسابقه آفات مهم گیاهی و کنترل آنها1

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

parisaa932015

استان : آذربايجان‌غربي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۶۱

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال


isam932015

استان : آذربايجان‌شرقي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۵۷

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال

مسابقه آفات مهم گیاهی و کنترل آنها2

مسابقه آفات مهم گیاهی و کنترل آنها2

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

rogyehm972017

استان : تهران

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۷۴

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال


gorbans972017

استان : تهران

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۶۷

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال

مسابقه زمین شناسی1

مسابقه زمین شناسی1

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

rafieh_a

استان : گيلان

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۰۲

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال


mahdis972017

استان : تهران

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۶۶

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال

مسابقه زمین شناسی2

مسابقه زمین شناسی2

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

nosrati1351

استان : آذربايجان‌شرقي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۵۷

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال


nanana

استان : آذربايجان‌شرقي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۳۹

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال

مسابقه زمین شناسی3

مسابقه زمین شناسی3

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

nosratimaryam51

استان : آذربايجان‌غربي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۵۷

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال


nosrati1351

استان : آذربايجان‌شرقي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۵۷

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال

مسابقه اعصاب و غدد1

مسابقه اعصاب و غدد1

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

rafieh_a

استان : گيلان

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۰۲

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال


hamedn972017

استان : آذربايجان‌شرقي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۵۶

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال

مسابقه اعصاب و غدد2

مسابقه اعصاب و غدد2

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

behnam69

استان : قم

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۳۳

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال


fatemeh_i0910

استان : گيلان

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۲۲

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال

مسابقه اعصاب و غدد3

مسابقه اعصاب و غدد3

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

nosrati1351

استان : آذربايجان‌شرقي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۵۷

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال


mohamadreza1994

استان : خراسان‌رضوي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۱۰

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال

مسابقه احتمال

مسابقه احتمال

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

mohamadreza1994

استان : خراسان‌رضوي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۱۰

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال


ahmadijafar85

استان : آذربايجان‌غربي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۶۷

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال

مسابقه فتوشاپ

مسابقه فتوشاپ

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

mahdis972017

استان : تهران

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۶۶

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال


hamed

استان : آذربايجان‌غربي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۵۴

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال

مسابقه ژنتیک1

مسابقه ژنتیک1

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

armin71

استان : كرمان

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۷۵

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال


mohammad1344

استان : آذربايجان‌شرقي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۶۳

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال