مسابقه کتابخوانی تعلیم و تربیت در اسلام 1

مسابقه کتابخوانی تعلیم و تربیت در اسلام 1

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۲/۲۹

طالب س

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۰۳

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال


محمدجعفر ملااحمدی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۹۴

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتاب شناسی

مسابقه کتاب شناسی

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۲/۲۹

مریم نصرتی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۱۲

جایزه : ۴۰۰۰۰ ریال

مسابقه اطلاعات سینمایی - خسرو شکیبایی

مسابقه اطلاعات سینمایی - خسرو شکیبایی

مبلغ کل جوایز: ۷۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۲/۲۸

حامدصص

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۰۲

جایزه : ۴۰۰۰۰ ریال


حامد نصیری

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۰۰

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال


طالب س

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۰۳

جایزه : ۱۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی سرنوشت انسان از آغاز تا پایان (بخش دوم)

مسابقه کتابخوانی سرنوشت انسان از آغاز تا پایان (بخش دوم)

مبلغ کل جوایز: ۱۵۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۲/۲۸

golsadeg

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۰۱

جایزه : ۱۵۰۰۰ ریال


تیموری پور

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳۴

جایزه : ۱۵۰۰۰ ریال


Omid.Deymi

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳۱۳

جایزه : ۱۵۰۰۰ ریال


احمد علی قدیری

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳۶

جایزه : ۱۵۰۰۰ ریال


عطاالله ملااحمدی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۱۳

جایزه : ۱۵۰۰۰ ریال


مریم نصرتی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۱۲

جایزه : ۱۵۰۰۰ ریال


حسن نصرتی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۱۶

جایزه : ۱۵۰۰۰ ریال


nosrati1351

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۰۰

جایزه : ۱۵۰۰۰ ریال


میرمهدی موسوی اصل

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳۳۸

جایزه : ۱۵۰۰۰ ریال


حامد نصیری

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۹۸

جایزه : ۱۵۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی هفته خوابگاه‌ها(مواد مخدر و ارتقاء مطالعه)

مسابقه کتابخوانی هفته خوابگاه‌ها(مواد مخدر و ارتقاء مطالعه)

مبلغ کل جوایز: ۲۲۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۲/۲۸

میثم زرگر

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱

جایزه : ۱۰۰۰۰۰۰ ریال


کاظم جانی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱

جایزه : ۷۰۰۰۰۰ ریال


نسرین قربانی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی زبان انگلیسی

مسابقه کتابخوانی زبان انگلیسی

مبلغ کل جوایز: ۹۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۲/۲۷

مسابقه کتابخوانی از ستایش تا پرورش

مسابقه کتابخوانی از ستایش تا پرورش

مبلغ کل جوایز: ۲۲۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۲/۲۷

پریسا علییاری

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۰۵

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


nmaryamn

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۹۱

جایزه : ۷۰۰۰۰ ریال


مریم نصرتی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۱۲

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی از هر باغ گلی

مسابقه کتابخوانی از هر باغ گلی

مبلغ کل جوایز: ۳۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۲/۲۷

احسان طالبی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳۶

جایزه : ۱۵۰۰۰۰ ریال


nosrati1351

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۰۰

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


فاطمه عطاردی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۰۷

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی خاطرات همفر

مسابقه کتابخوانی خاطرات همفر

مبلغ کل جوایز: ۳۶۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۲/۲۷

فائزه طالبی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳۳

جایزه : ۱۷۰۰۰۰ ریال


طالب س

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۰۳

جایزه : ۱۲۰۰۰۰ ریال


سعید داوری

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳۷

جایزه : ۷۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی مردی که قبر پدرش را فروخت

مسابقه کتابخوانی مردی که قبر پدرش را فروخت

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۲/۲۷

حامدصص

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۰۲

جایزه : ۲۰۰۰۰۰ ریال


رضاصادقی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۷۴

جایزه : ۱۲۰۰۰۰ ریال


محمدرضا برات زاده

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۱۰

جایزه : ۸۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی کریم آل طه

مسابقه کتابخوانی کریم آل طه

مبلغ کل جوایز: ۱۸۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۲/۲۷

عیسی محمدزاده

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۱۲

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


رقیه غلام نژاد

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۱۹

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال


زهرا ایلاتی زاده

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۱۷

جایزه : ۳۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی اعجوبه ی پرتغالی

مسابقه کتابخوانی اعجوبه ی پرتغالی

مبلغ کل جوایز: ۱۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۲/۲۷

حامد نصیری

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۹۸

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال

بارسلونا

بارسلونا

مبلغ کل جوایز: ۱۵۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۲/۲۷

حامدصص

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۰۲

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


atam82

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۱۶

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال

مسابقه شناخت عروس خراسان جنوبی

مسابقه شناخت عروس خراسان جنوبی

مبلغ کل جوایز: ۲۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۲/۲۷

رضاصادقی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۷۴

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


mohaammadsadeg

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۱۲

جایزه : ۷۰۰۰۰ ریال


محسن غلامی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۱۳

جایزه : ۳۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی سرنوشت انسان از آغاز تا پایان (بخش اول)

مسابقه کتابخوانی سرنوشت انسان از آغاز تا پایان (بخش اول)

مبلغ کل جوایز: ۴۵۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۲/۲۷

دوست کتاب

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۸۳

جایزه : ۲۰۰۰۰۰ ریال


طالب س

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۰۳

جایزه : ۱۵۰۰۰۰ ریال


مریم نصرتی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۱۲

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال

هوش برتر

هوش برتر

مبلغ کل جوایز: ۱۲۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۲/۲۶

فاطمه ابرازی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴۳۸

جایزه : ۶۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی زلال احکام

مسابقه کتابخوانی زلال احکام

مبلغ کل جوایز: ۳۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۲/۲۶

علیرضا برات زاده

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۵۵

جایزه : ۱۵۰۰۰۰ ریال


عیسی محمدزاده

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۱۲

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


حسن نصرتی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۱۶

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی ماه غریب من

مسابقه کتابخوانی ماه غریب من

مبلغ کل جوایز: ۲۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۲/۲۶

مریم نصرتی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۱۲

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


عشق کتاب

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۰۶

جایزه : ۷۰۰۰۰ ریال


فاطمه عطاردی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۰۷

جایزه : ۳۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی فاطمه فاطمه است

مسابقه کتابخوانی فاطمه فاطمه است

مبلغ کل جوایز: ۳۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۲/۲۶

میرمهدی موسوی اصل

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳۳۸

جایزه : ۱۵۰۰۰۰ ریال


محمدرضا راستگار

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵۳۳

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


رکسانا کدخدایان

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵۳۱

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی ملاقات امام زمان(عجل الله)

مسابقه کتابخوانی ملاقات امام زمان(عجل الله)

مبلغ کل جوایز: ۱۵۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۲/۲۶

حامدصص

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۰۲

جایزه : ۷۰۰۰۰ ریال


طالب س

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۰۳

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال


علیرضا برات زاده

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۵۵

جایزه : ۳۰۰۰۰ ریال