مسابقه اطلاعات عمومی رنگ در طبیعت و زمین

مسابقه اطلاعات عمومی رنگ در طبیعت و زمین

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

verkiani

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۷۶

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال


زهرا ایلاتی زاده

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۱۷

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال

مسابقه آشنایی با شاعران ایران زمین

مسابقه آشنایی با شاعران ایران زمین

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

مهرداد حاجی شیخ زاده

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۹۳

جایزه : ۴۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتاب شناسی ادبی

مسابقه کتاب شناسی ادبی

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

مهسا شرفیان مقدم

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۹۲

جایزه : ۴۰۰۰۰ ریال

مسابقه فرهنگ معین8

مسابقه فرهنگ معین8

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

علیرضا برات زاده

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۵۳

جایزه : ۱۰۰۰۰ ریال


محسن غلامی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۸۱

جایزه : ۱۰۰۰۰ ریال


محمدرضا راستگار

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵۱۴

جایزه : ۱۰۰۰۰ ریال


اکرم عابدی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۶۳

جایزه : ۱۰۰۰۰ ریال

مسابقه فرهنگ معین7

مسابقه فرهنگ معین7

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

مهدی صحرائی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۸۹

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال


قربان صحرائی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۹۱

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال

مسابقه فرهنگ معین9

مسابقه فرهنگ معین9

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

رقیه م

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۹۵

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال


محسن غلامی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۸۱

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال

مسابقه زندگی نامه علی صادقی

مسابقه زندگی نامه علی صادقی

مبلغ کل جوایز: ۶۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

مهرداد حاجی شیخ زاده

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۹۳

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال


فاطمه ایلاتی زاده

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۲۲

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال


رضا ایلاتی زاده

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۱۵

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال

مسابقه معرفی الناز شاکردوست

مسابقه معرفی الناز شاکردوست

مبلغ کل جوایز: ۶۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

رضا ایلاتی زاده

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۱۵

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال


زهرا ایلاتی زاده

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۱۷

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال


محمدرضا راستگار

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵۱۴

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال

مسابقه زندگی نامه مهران مدیری

مسابقه زندگی نامه مهران مدیری

مبلغ کل جوایز: ۶۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

مهرداد حاجی شیخ زاده

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۹۳

جایزه : ۳۰۰۰۰ ریال


محمدرضا راستگار

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵۱۴

جایزه : ۳۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی براساس تئوری انتخاب

مسابقه کتابخوانی براساس تئوری انتخاب

مبلغ کل جوایز: ۲۲۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

محمدرضا راستگار

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵۱۴

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


محمد

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۸۵

جایزه : ۷۰۰۰۰ ریال


دوست کتاب

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۵۷

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال

فرهنگ معین13

فرهنگ معین13

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

حامدصص

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۷۶

جایزه : ۴۰۰۰۰ ریال

فرهنگ معین14

فرهنگ معین14

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

محسن غلامی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۸۱

جایزه : ۴۰۰۰۰ ریال

اطلاعات سینمایی - نرگس محمدی

اطلاعات سینمایی - نرگس محمدی

مبلغ کل جوایز: ۶۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

محمدرضا راستگار

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵۱۴

جایزه : ۳۰۰۰۰ ریال


مهرداد حاجی شیخ زاده

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۹۳

جایزه : ۳۰۰۰۰ ریال

مسابقه اطلاعات سینمایی - نیکی کریمی

مسابقه اطلاعات سینمایی - نیکی کریمی

مبلغ کل جوایز: ۷۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

مهرداد حاجی شیخ زاده

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۹۳

جایزه : ۴۰۰۰۰ ریال


محمدرضا راستگار

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵۱۴

جایزه : ۳۰۰۰۰ ریال

مسابقه اطلاعات سینمایی - الهام حمیدی

مسابقه اطلاعات سینمایی - الهام حمیدی

مبلغ کل جوایز: ۶۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

محمدرضا راستگار

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵۱۴

جایزه : ۴۰۰۰۰ ریال


مهرداد حاجی شیخ زاده

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۹۳

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال

مسابقه اطلاعات سینمایی - بازیگران زن

مسابقه اطلاعات سینمایی - بازیگران زن

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

قربان صحرائی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۹۱

جایزه : ۴۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی بر بال مناجات

مسابقه کتابخوانی بر بال مناجات

مبلغ کل جوایز: ۹۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

علیرضا برات زاده

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۵۳

جایزه : ۳۰۰۰۰۰ ریال


لیدا استاجی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵۴

جایزه : ۳۰۰۰۰۰ ریال


سعید برات زاده

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۰۲

جایزه : ۳۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی دفاع مقدس

مسابقه کتابخوانی دفاع مقدس

مبلغ کل جوایز: ۹۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

مهدی غلامی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۹۰

جایزه : ۳۰۰۰۰۰ ریال


معصومه برات زاده

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۹۶

جایزه : ۳۰۰۰۰۰ ریال


لیدا استاجی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵۴

جایزه : ۳۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی قرآن کریم ( ترجمه آیت الله مکارم )

مسابقه کتابخوانی قرآن کریم ( ترجمه آیت الله مکارم )

مبلغ کل جوایز: ۵۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

Omid.Deymi

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳۰۱

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال

مسابقه شناخت شهیدان شاخص

مسابقه شناخت شهیدان شاخص

مبلغ کل جوایز: ۹۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

سمیه برات زاده

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۴۹

جایزه : ۳۰۰۰۰۰ ریال


پرستو محبی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۶۷

جایزه : ۳۰۰۰۰۰ ریال


محمدرضا برات زاده

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۱۰

جایزه : ۳۰۰۰۰۰ ریال