مسعود نورپیما


تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳
تعداد پاسخ صحیح : ۲۸ از ۴۰ سوال