مسابقه کتابخوانی رقص مردگان

مسابقه کتابخوانی رقص مردگان

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۲/۱۰

فاطمه عطاردی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۸۱

جایزه : ۴۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی در آغوش خدا

مسابقه کتابخوانی در آغوش خدا

مبلغ کل جوایز: ۲۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۲/۰۱

عشق کتاب

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۸۰

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


محمدصادق ملااحمدی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۸۵

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی نهج البلاغه( بخش پنجم)

مسابقه کتابخوانی نهج البلاغه( بخش پنجم)

مبلغ کل جوایز: ۱۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

حامد نصیری

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۷۹

جایزه : ۷۰۰۰۰ ریال


مریم نصرتی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۷۷

جایزه : ۷۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی چهل حدیث

مسابقه کتابخوانی چهل حدیث

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

حسن

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۷۲

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال


عیسی محمدزاده

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۸۷

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال

مسابقه اطلاعات سینمایی - بازیگران مرد

مسابقه اطلاعات سینمایی - بازیگران مرد

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

مهرداد حاجی شیخ زاده

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۹۳

جایزه : ۴۰۰۰۰ ریال

مسابقه اطلاعات سینمایی 2

مسابقه اطلاعات سینمایی 2

مبلغ کل جوایز: ۵۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

عیسی محمدزاده

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۸۷

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال

مسابقه اطلاعات سینمایی 3

مسابقه اطلاعات سینمایی 3

مبلغ کل جوایز: ۵۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

مهرداد حاجی شیخ زاده

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۹۳

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال

مسابقه سرعتی بازی با اعداد

مسابقه سرعتی بازی با اعداد

مبلغ کل جوایز: ۵۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

محمدبهنام ناصر

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۳۶

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال

مسابقه کامل سرعت ذهن در محاسبات ریاضی

مسابقه کامل سرعت ذهن در محاسبات ریاضی

مبلغ کل جوایز: ۵۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

Omid.Deymi

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳۰۱

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال

مسابقه سرعتی ماینس ماینس

مسابقه سرعتی ماینس ماینس

مبلغ کل جوایز: ۵۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

verkiani

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۷۶

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی داستان ظهور

مسابقه کتابخوانی داستان ظهور

مبلغ کل جوایز: ۲۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

رضاصادقی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۴۵

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


محمدرضا راستگار

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵۱۴

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی جاذبه و دافعه امام علی

مسابقه کتابخوانی جاذبه و دافعه امام علی

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

طالب س

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۷۸

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال


حامدصص

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۷۶

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال

مسابقه اطلاعات پزشکی سینوزیت

مسابقه اطلاعات پزشکی سینوزیت

مبلغ کل جوایز: ۵۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

سعید برات زاده

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۰۲

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال

مسابقه اطلاعات عمومی معدن

مسابقه اطلاعات عمومی معدن

مبلغ کل جوایز: ۵۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

حامدصص

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۷۶

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی براساس کتاب در جستجوی زمان از دست‌رفته

مسابقه کتابخوانی براساس کتاب در جستجوی زمان از دست‌رفته

مبلغ کل جوایز: ۱۲۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

محمدصادق ملااحمدی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۸۵

جایزه : ۴۰۰۰۰ ریال


محمدجعفر ملااحمدی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۶۹

جایزه : ۴۰۰۰۰ ریال


عصمت جعفرپور

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۷۸

جایزه : ۴۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی نهج البلاغه ( بخش دوم)

مسابقه کتابخوانی نهج البلاغه ( بخش دوم)

مبلغ کل جوایز: ۳۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

حسن نصرتی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۹۱

جایزه : ۱۵۰۰۰۰ ریال


مهدی صحرائی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۸۹

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


مریم نصرتی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۷۷

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی جوان و همسرگزینی

مسابقه کتابخوانی جوان و همسرگزینی

مبلغ کل جوایز: ۹۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

حامد نصیری

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۷۹

جایزه : ۴۰۰۰۰ ریال


فاطمه م

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۸۱

جایزه : ۳۰۰۰۰ ریال


عصمت جعفرپور

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۷۸

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال

مسابقه خطبه فدکیه حضرت فاطمه(س)

مسابقه خطبه فدکیه حضرت فاطمه(س)

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۱/۳۰

محمدرضا راستگار

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵۱۴

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال


حسن

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۷۲

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال

مسابقه نقش ائمه در احیای دین

مسابقه نقش ائمه در احیای دین

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۱/۳۰

رقیه م

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۹۵

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال


عطاالله ملااحمدی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۸۵

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی بوی بهشت

مسابقه کتابخوانی بوی بهشت

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۱/۳۰

عیسی محمدزاده

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۸۷

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال


محمدرضا راستگار

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵۱۴

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال