بهروز حمیدزاده


تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱
تعداد پاسخ صحیح : ۱۴ از ۱۵ سوال