مجتبی مرادی


مقطع تحصیلی : فوق لیسانس
استان : فارس
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱
رتبه در سایت : ۹۱۰۸
تعداد پاسخ صحیح : ۹ از ۱۰ سوال