محمد باقری منش


مقطع تحصیلی : فوق لیسانس
استان : تهران
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲
رتبه در سایت : ۲۵۳۹
تعداد پاسخ صحیح : ۳۸ از ۴۰ سوال