امیر علی بیگلر فدافن


تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲
تعداد پاسخ صحیح : ۲۴ از ۴۱ سوال