فاطمه مهدی پور


مقطع تحصیلی : دانشجو
استان : خراسان‌رضوي
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱
رتبه در سایت : ۱۰۰۲۴
تعداد پاسخ صحیح : ۷ از ۷ سوال