مسابقه کتابخوانی فاطمه(س)الگویی برای همه

مسابقه کتابخوانی فاطمه(س)الگویی برای همه

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

Omid.Deymi

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳۰۱

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال


محمدرضا راستگار

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵۱۴

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال

مسابقه شناخت اخوان ثالث

مسابقه شناخت اخوان ثالث

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

سعید برات زاده

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۰۲

جایزه : ۴۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی هشت کتاب

مسابقه کتابخوانی هشت کتاب

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

حسین بیجاری

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳۰

جایزه : ۴۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی خداوند الموت

مسابقه کتابخوانی خداوند الموت

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

سمیه برات زاده

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۴۹

جایزه : ۴۰۰۰۰ ریال

مسابقه آشنایی احمد شاملو

مسابقه آشنایی احمد شاملو

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

علیرضا برات زاده

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۵۳

جایزه : ۴۰۰۰۰ ریال

مسابقه زندگی شاعران

مسابقه زندگی شاعران

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

میثم مهدوی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵۸

جایزه : ۴۰۰۰۰ ریال

مسابقه لغت شناسی

مسابقه لغت شناسی

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

سمیه برات زاده

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۴۹

جایزه : ۴۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی مثنوی معنوی

مسابقه کتابخوانی مثنوی معنوی

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

سعید برات زاده

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۰۲

جایزه : ۴۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی فروغ ابدیت

مسابقه کتابخوانی فروغ ابدیت

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

سعید برات زاده

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۰۲

جایزه : ۴۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی فروغ ولایت

مسابقه کتابخوانی فروغ ولایت

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

حسین بیجاری

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳۰

جایزه : ۴۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی صدف کوثر

مسابقه کتابخوانی صدف کوثر

مبلغ کل جوایز: ۱۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۶/۱۲/۲۷

عشق کتاب

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۸۰

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی فرهنگ معین2

مسابقه کتابخوانی فرهنگ معین2

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۶/۱۲/۲۲

محمدبهنام ناصر

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۳۶

جایزه : ۴۰۰۰۰ ریال

مسابقه فرهنگ معین3

مسابقه فرهنگ معین3

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۶/۱۲/۲۲

رفیعه علی زاده

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۰۲

جایزه : ۴۰۰۰۰ ریال

مسابقه فرهنگ معین4

مسابقه فرهنگ معین4

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۶/۱۲/۲۲

محسن غلامی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۸۱

جایزه : ۴۰۰۰۰ ریال

مسابقه معنی لغات 2

مسابقه معنی لغات 2

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۶/۱۲/۲۲

عصمت جعفرپور

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۷۸

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال


علی زرکش

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۰۸

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال

مسابقه معنی لغات

مسابقه معنی لغات

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۶/۱۲/۲۲

حامد نصیری

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۷۹

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال


محمدصادق ملااحمدی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۸۵

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال

مسابقه فرهنگ معین10

مسابقه فرهنگ معین10

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۶/۱۲/۲۲

کبری حرمتی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۶۷

جایزه : ۴۰۰۰۰ ریال

مسابقه فرهنگ معین11

مسابقه فرهنگ معین11

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۶/۱۲/۲۲

حسن نصرتی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۶۶

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال


رضا ایلاتی زاده

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۱۵

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال

مسابقه فرهنگ معین12

مسابقه فرهنگ معین12

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۶/۱۲/۲۲

معصومه قالیبافان

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۶۷

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال


حسن نصرتی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۶۶

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال

مسابقه زمستان خواب ها

مسابقه زمستان خواب ها

مبلغ کل جوایز: ۱۵۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۶/۱۲/۱۳

آرمان محمدی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۹۴

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال


حسن نصرتی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۶۶

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال


فاطمه م

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۸۱

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال