مسابقه تاسیسات برقی 1

مسابقه تاسیسات برقی 1

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

مرتضی رشیدپور

استان : مازندران

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۲۴

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال


دوست کتاب

استان : تهران

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۵۲

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال

مسابقه  تاسیسات برقی2

مسابقه تاسیسات برقی2

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

عطاالله ملااحمدی

استان : آذربايجان‌غربي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۸۱

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال


nmaryamn

استان : زنجان

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۵۹

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال

مسابقه کنترل عفونت

مسابقه کنترل عفونت

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

رفیعه علی زاده

استان : گيلان

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۰۲

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال


خدیجه نقدی

استان : آذربايجان‌شرقي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۴۳

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال

 مسابقه کنترل عفونت2

مسابقه کنترل عفونت2

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

طالب س

استان : آذربايجان‌غربي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۷۳

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال


حسن

استان : آذربايجان‌شرقي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۶۷

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال

مسابقه مکانیک اتومبیل2

مسابقه مکانیک اتومبیل2

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

حامدصص

استان : آذربايجان‌غربي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۷۰

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال


مریم نصرتی

استان : آذربايجان‌غربي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۸۴

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال

 مسابقه مکانیک اتومبیل3

مسابقه مکانیک اتومبیل3

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

محمدرضا راستگار

استان : آذربايجان‌شرقي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵۱۰

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال


زهرا ایلاتی زاده

استان : گيلان

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۱۷

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال

مسابقه طراحی تاسیسات مکانیکی1

مسابقه طراحی تاسیسات مکانیکی1

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

حسن

استان : آذربايجان‌شرقي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۶۷

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال


طالب س

استان : آذربايجان‌غربي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۷۳

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال

 مسابقه طراحی تاسیسات مکانیکی 2

مسابقه طراحی تاسیسات مکانیکی 2

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

محمدرضا برات زاده

استان : خراسان‌رضوي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۱۰

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال


مریم نصرتی

استان : تهران

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۷۲

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال

مسابقه عمران 1

مسابقه عمران 1

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

حسن نصرتی

استان : آذربايجان‌غربي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۸۶

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال


سعید صحرایی

استان : مركزي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵۸

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال

مسابقه عمران 2

مسابقه عمران 2

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

محمد

استان : آذربايجان‌غربي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۸۱

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال


رقیه م

استان : تهران

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۹۰

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال

مسابقه ناظر چاپ 2

مسابقه ناظر چاپ 2

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

فاطمه م

استان : آذربايجان‌غربي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۷۶

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال


رقیه غلام نژاد

استان : مازندران

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۱۹

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال

مسابقه معرفی ناظر چاپ3

مسابقه معرفی ناظر چاپ3

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

عصمت جعفرپور

استان : آذربايجان‌شرقي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۷۳

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال


حامد نصیری

استان : آذربايجان‌شرقي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۷۴

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال

 مسابقه احیای قلبی و ریوی پایه 1

مسابقه احیای قلبی و ریوی پایه 1

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

nmaryamn

استان : زنجان

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۵۹

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال


سمیه برات زاده

استان : خراسان‌رضوي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۴۹

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال

مسابقه احیای قلبی و ریوی پایه 2

مسابقه احیای قلبی و ریوی پایه 2

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

علی ملااحمدی

استان : آذربايجان‌غربي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۸۴

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال


سمیه برات زاده

استان : خراسان‌رضوي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۴۹

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال

مسابقه اطلاعات بیمه ای

مسابقه اطلاعات بیمه ای

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

محمدرضا برات زاده

استان : خراسان‌رضوي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۱۰

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال


رفیعه علی زاده

استان : گيلان

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۰۲

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال

مسابقه کاربرد نرم افزار اتوکد - 1

مسابقه کاربرد نرم افزار اتوکد - 1

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

رفیعه علی زاده

استان : گيلان

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۰۲

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال


محمد

استان : آذربايجان‌غربي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۸۱

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال

مسابقه کاربرد نرم افزار 2

مسابقه کاربرد نرم افزار 2

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

محمد

استان : آذربايجان‌غربي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۸۱

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال


محمدجعفر ملااحمدی

استان : اصفهان

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۶۵

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال

مسابقه احیای قلبی و ریوی پایه جامع

مسابقه احیای قلبی و ریوی پایه جامع

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

پریسا علییاری

استان : آذربايجان‌غربي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۷۸

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال


عیسی محمدزاده

استان : آذربايجان‌غربي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۸۲

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال

مسابقه آفات مهم گیاهی و کنترل آنها1

مسابقه آفات مهم گیاهی و کنترل آنها1

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

پریسا علییاری

استان : آذربايجان‌غربي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۷۸

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال


عشق کتاب

استان : آذربايجان‌شرقي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۷۴

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال

مسابقه آفات مهم گیاهی و کنترل آنها2

مسابقه آفات مهم گیاهی و کنترل آنها2

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

رقیه م

استان : تهران

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۹۰

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال


قربان صحرائی

استان : تهران

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۸۷

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال