مسابقه احیای قلبی و ریوی پایه جامع

مسابقه احیای قلبی و ریوی پایه جامع

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

پریسا علییاری

استان : آذربايجان‌غربي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۷۲

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال


عیسی محمدزاده

استان : آذربايجان‌غربي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۷۶

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال

مسابقه آفات مهم گیاهی و کنترل آنها1

مسابقه آفات مهم گیاهی و کنترل آنها1

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

پریسا علییاری

استان : آذربايجان‌غربي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۷۲

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال


عشق کتاب

استان : آذربايجان‌شرقي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۶۸

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال

مسابقه آفات مهم گیاهی و کنترل آنها2

مسابقه آفات مهم گیاهی و کنترل آنها2

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

رقیه م

استان : تهران

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۸۳

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال


قربان صحرائی

استان : تهران

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۷۸

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال

مسابقه زمین شناسی1

مسابقه زمین شناسی1

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

رفیعه علی زاده

استان : گيلان

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۰۲

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال


مهدی صحرائی

استان : تهران

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۷۷

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال

مسابقه زمین شناسی2

مسابقه زمین شناسی2

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

مریم نصرتی

استان : تهران

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۶۶

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال


خدیجه نقدی

استان : آذربايجان‌شرقي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۴۱

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال

مسابقه زمین شناسی3

مسابقه زمین شناسی3

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

مریم نصرتی

استان : آذربايجان‌غربي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۶۸

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال


مریم نصرتی

استان : تهران

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۶۶

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال

مسابقه اعصاب و غدد1

مسابقه اعصاب و غدد1

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

رفیعه علی زاده

استان : گيلان

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۰۲

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال


حامد نصیری

استان : آذربايجان‌شرقي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۶۶

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال

مسابقه اعصاب و غدد2

مسابقه اعصاب و غدد2

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

محمدبهنام ناصر

استان : قم

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۳۵

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال


فاطمه ایلاتی زاده

استان : گيلان

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۲۲

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال

مسابقه اعصاب و غدد3

مسابقه اعصاب و غدد3

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

مریم نصرتی

استان : تهران

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۶۶

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال


محمدرضا برات زاده

استان : خراسان‌رضوي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۱۰

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال

مسابقه احتمال

مسابقه احتمال

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

محمدرضا برات زاده

استان : خراسان‌رضوي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۱۰

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال


محمدجعفر ملااحمدی

استان : آذربايجان‌غربي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۷۸

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال

مسابقه فتوشاپ

مسابقه فتوشاپ

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

مهدی صحرائی

استان : تهران

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۷۷

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال


حامدصص

استان : آذربايجان‌غربي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۶۴

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال

مسابقه ژنتیک1

مسابقه ژنتیک1

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

آرمین محمدی

استان : كرمان

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۷۵

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال


عطاالله ملااحمدی

استان : آذربايجان‌غربي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۷۴

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال

مسابقه ژنتیک2

مسابقه ژنتیک2

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

محمدرضا برات زاده

استان : خراسان‌رضوي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۱۰

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال


عیسی محمدزاده

استان : آذربايجان‌غربي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۷۶

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال

مسابقه اطلاعات علمی دو

مسابقه اطلاعات علمی دو

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

رقیه م

استان : تهران

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۸۳

جایزه : ۴۰۰۰۰ ریال

مسابقه اطلاعات علمی سه

مسابقه اطلاعات علمی سه

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

کبری حرمتی

استان : آذربايجان‌غربي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۶۰

جایزه : ۴۰۰۰۰ ریال

اطلاعات سینمایی - هوتن شکیبا

اطلاعات سینمایی - هوتن شکیبا

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

امید

استان : خراسان‌جنوبي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۶۰

جایزه : ۴۰۰۰۰ ریال

مسابقه حل عبارات ریاضی

مسابقه حل عبارات ریاضی

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

رقیه م

استان : تهران

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۸۳

جایزه : ۴۰۰۰۰ ریال

مسابقه شناخت رنگ ها در تبلیغات

مسابقه شناخت رنگ ها در تبلیغات

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

رقیه م

استان : تهران

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۸۳

جایزه : ۴۰۰۰۰ ریال

مسابقه ضرب اعداد

مسابقه ضرب اعداد

مبلغ کل جوایز: ۵۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

مهدی صحرائی

استان : تهران

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۷۷

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال

مسابقه اطلاعات سینمایی جامع

مسابقه اطلاعات سینمایی جامع

مبلغ کل جوایز: ۵۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

محمدرضا راستگار

استان : آذربايجان‌شرقي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵۱۰

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال