مسابقه کتابخوانی نهج البلاغه (بخش هفتم)

مسابقه کتابخوانی نهج البلاغه (بخش هفتم)

مبلغ کل جوایز: ۲۱۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۲/۱۵

محمدرضا برات زاده

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۱۰

جایزه : ۷۰۰۰۰ ریال


فاطمه رواقی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۴۷

جایزه : ۷۰۰۰۰ ریال


سید محسن مجیدی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴۱

جایزه : ۷۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی تغذیه در خانواده( بخش سوم دوران شیردهی)

مسابقه کتابخوانی تغذیه در خانواده( بخش سوم دوران شیردهی)

مبلغ کل جوایز: ۱۶۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۲/۱۱

حامد نصیری

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۰۰

جایزه : ۴۰۰۰۰ ریال


nmaryamn

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۹۱

جایزه : ۴۰۰۰۰ ریال


nosrati1351

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۰۰

جایزه : ۴۰۰۰۰ ریال


محمدرضا برات زاده

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۱۰

جایزه : ۴۰۰۰۰ ریال

مسابقه اطلاعات سینمایی - امیرحسین رستمی

مسابقه اطلاعات سینمایی - امیرحسین رستمی

مبلغ کل جوایز: ۵۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۲/۱۰

محمدجعفر ملااحمدی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۹۴

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی رقص مردگان

مسابقه کتابخوانی رقص مردگان

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۲/۱۰

فاطمه عطاردی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۰۷

جایزه : ۴۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی در آغوش خدا

مسابقه کتابخوانی در آغوش خدا

مبلغ کل جوایز: ۲۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۲/۰۱

عشق کتاب

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۰۶

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


mohaammadsadeg

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۱۲

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی نهج البلاغه( بخش پنجم)

مسابقه کتابخوانی نهج البلاغه( بخش پنجم)

مبلغ کل جوایز: ۱۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

حامد نصیری

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۹۸

جایزه : ۷۰۰۰۰ ریال


nosrati1351

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۰۰

جایزه : ۷۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی چهل حدیث

مسابقه کتابخوانی چهل حدیث

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

حامد نصیری

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۰۰

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال


عیسی محمدزاده

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۱۲

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال

مسابقه اطلاعات سینمایی - بازیگران مرد

مسابقه اطلاعات سینمایی - بازیگران مرد

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

مهرداد حاجی شیخ زاده

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۹۸

جایزه : ۴۰۰۰۰ ریال

مسابقه اطلاعات سینمایی 2

مسابقه اطلاعات سینمایی 2

مبلغ کل جوایز: ۵۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

عیسی محمدزاده

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۱۲

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال

مسابقه اطلاعات سینمایی 3

مسابقه اطلاعات سینمایی 3

مبلغ کل جوایز: ۵۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

مهرداد حاجی شیخ زاده

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۹۸

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال

مسابقه سرعتی بازی با اعداد

مسابقه سرعتی بازی با اعداد

مبلغ کل جوایز: ۵۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

محمدبهنام ناصر

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۴۱

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال

مسابقه کامل سرعت ذهن در محاسبات ریاضی

مسابقه کامل سرعت ذهن در محاسبات ریاضی

مبلغ کل جوایز: ۵۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

Omid.Deymi

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳۱۳

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال

مسابقه سرعتی ماینس ماینس

مسابقه سرعتی ماینس ماینس

مبلغ کل جوایز: ۵۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

verkiani

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۸۵

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی داستان ظهور

مسابقه کتابخوانی داستان ظهور

مبلغ کل جوایز: ۲۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

رضاصادقی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۷۴

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


محمدرضا راستگار

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵۳۳

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی جاذبه و دافعه امام علی

مسابقه کتابخوانی جاذبه و دافعه امام علی

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

طالب س

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۰۳

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال


حامدصص

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۰۲

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال

مسابقه اطلاعات پزشکی سینوزیت

مسابقه اطلاعات پزشکی سینوزیت

مبلغ کل جوایز: ۵۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

سعید برات زاده

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۰۲

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال

مسابقه اطلاعات عمومی معدن

مسابقه اطلاعات عمومی معدن

مبلغ کل جوایز: ۵۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

حامدصص

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۰۲

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی براساس کتاب در جستجوی زمان از دست‌رفته

مسابقه کتابخوانی براساس کتاب در جستجوی زمان از دست‌رفته

مبلغ کل جوایز: ۱۲۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

mohaammadsadeg

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۱۲

جایزه : ۴۰۰۰۰ ریال


محمدجعفر ملااحمدی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۹۴

جایزه : ۴۰۰۰۰ ریال


عصمت جعفرپور

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۰۱

جایزه : ۴۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی نهج البلاغه ( بخش دوم)

مسابقه کتابخوانی نهج البلاغه ( بخش دوم)

مبلغ کل جوایز: ۳۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

حسن نصرتی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۱۶

جایزه : ۱۵۰۰۰۰ ریال


مهدی صحرائی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۱۴

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


nosrati1351

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۰۰

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی جوان و همسرگزینی

مسابقه کتابخوانی جوان و همسرگزینی

مبلغ کل جوایز: ۹۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

حامد نصیری

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۹۸

جایزه : ۴۰۰۰۰ ریال


فاطمه م

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۰۷

جایزه : ۳۰۰۰۰ ریال


عصمت جعفرپور

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۰۱

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال