مسابقه ژنتیک2

مسابقه ژنتیک2

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

mohamadreza1994

استان : خراسان‌رضوي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۱۰

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال


isam2015

استان : آذربايجان‌غربي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۶۵

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال

مسابقه اطلاعات علمی دو

مسابقه اطلاعات علمی دو

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

rogyehm972017

استان : تهران

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۷۴

جایزه : ۴۰۰۰۰ ریال

مسابقه اطلاعات علمی سه

مسابقه اطلاعات علمی سه

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

yareza

استان : آذربايجان‌غربي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۵۶

جایزه : ۴۰۰۰۰ ریال

اطلاعات سینمایی - هوتن شکیبا

اطلاعات سینمایی - هوتن شکیبا

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

omid68

استان : خراسان‌جنوبي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۵۳

جایزه : ۴۰۰۰۰ ریال

مسابقه حل عبارات ریاضی

مسابقه حل عبارات ریاضی

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

rogyehm972017

استان : تهران

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۷۴

جایزه : ۴۰۰۰۰ ریال

مسابقه شناخت رنگ ها در تبلیغات

مسابقه شناخت رنگ ها در تبلیغات

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

rogyehm972017

استان : تهران

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۷۴

جایزه : ۴۰۰۰۰ ریال

مسابقه ضرب اعداد

مسابقه ضرب اعداد

مبلغ کل جوایز: ۵۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

mahdis972017

استان : تهران

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۶۶

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال

مسابقه اطلاعات سینمایی جامع

مسابقه اطلاعات سینمایی جامع

مبلغ کل جوایز: ۵۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

rastegar

استان : آذربايجان‌شرقي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵۰۷

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال

مسابقه سرعتی جمع اعداد

مسابقه سرعتی جمع اعداد

مبلغ کل جوایز: ۵۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

omid68

استان : خراسان‌جنوبي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۵۳

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی خانواده

مسابقه کتابخوانی خانواده

مبلغ کل جوایز: ۱۵۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

mahdi1368

استان : تهران

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۹۰

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال


mohamadreza1994

استان : خراسان‌رضوي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۱۰

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال


mr20000

استان : خراسان‌رضوي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۰۲

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی  دروغ و تهمت، توریه و تقیه

مسابقه کتابخوانی دروغ و تهمت، توریه و تقیه

مبلغ کل جوایز: ۵۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

omid68

استان : خراسان‌جنوبي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۵۳

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی امام عشق

مسابقه کتابخوانی امام عشق

مبلغ کل جوایز: ۱۵۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۶/۱۱/۲۷

mollahmadi

استان : آذربايجان‌شرقي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۵۴

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


rastegar

استان : آذربايجان‌شرقي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵۰۷

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال

تست هوش - اشکال رنگی

تست هوش - اشکال رنگی

مبلغ کل جوایز: ۱۷۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۶/۱۱/۲۲

masi1996

استان : خراسان‌رضوي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۹۶

جایزه : ۱۲۰۰۰۰ ریال


eqkalg0p

استان : خراسان‌رضوي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۸

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی نهج البلاغه

مسابقه کتابخوانی نهج البلاغه

مبلغ کل جوایز: ۲۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۶/۱۱/۲۲

mohamadreza1994

استان : خراسان‌رضوي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۱۰

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


alireza

استان : خراسان‌رضوي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۵۳

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه اطلاعات علمی 4

مسابقه اطلاعات علمی 4

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۶/۱۱/۲۰

mohsensasa

استان : مازندران

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۲۸

جایزه : ۴۰۰۰۰ ریال

مسابقه اطلاعات علمی 5

مسابقه اطلاعات علمی 5

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۶/۱۱/۲۰

hasan_abedi

استان : خراسان‌رضوي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۵۸

جایزه : ۴۰۰۰۰ ریال

مسابقه اطلاعات علمی 6

مسابقه اطلاعات علمی 6

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۶/۱۱/۲۰

armanfc77

استان : كرمان

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۹۴

جایزه : ۴۰۰۰۰ ریال

مسابقه اطلاعات علمی 7

مسابقه اطلاعات علمی 7

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۶/۱۱/۲۰

saman89

استان : خراسان‌رضوي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵۶

جایزه : ۴۰۰۰۰ ریال

مسابقه اطلاعات علمی 8

مسابقه اطلاعات علمی 8

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۶/۱۱/۲۰

golamrezat962016

استان : آذربايجان‌غربي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۵۶

جایزه : ۴۰۰۰۰ ریال

مسابقه اطلاعات علمی 9

مسابقه اطلاعات علمی 9

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۶/۱۱/۲۰

parisaa932015

استان : آذربايجان‌غربي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۶۱

جایزه : ۴۰۰۰۰ ریال