مسابقه کتابخوانی بخش بزرگسال انتشارات امیرکبیر(کتاب خدا و استیون هاوکینگ و کتاب صفر مرزی)

روح انگیز صمدی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳۶

جایزه : ۶۰۰۰۰۰۰ ریال


عبدالرحیم فرح بخش

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲

جایزه : ۴۰۰۰۰۰۰ ریال


محمد عربی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱

جایزه : ۲۰۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه اطلاعات عمومی 2

مسابقه اطلاعات عمومی 2

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۹/۲۳

پریسا علییاری

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۰۱

جایزه : ۴۰۰۰۰ ریال

مسابقات کتابخوانی دمی با قرآن بخش هفتم

مسابقات کتابخوانی دمی با قرآن بخش هفتم

مبلغ کل جوایز: ۳۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۸/۱۶

قربان صحرائی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۰۹

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


شراره مقصودی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۴

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


فاطمه عطاردی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۰۳

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی نهج البلاغه بخش هشتم

مسابقه کتابخوانی نهج البلاغه بخش هشتم

مبلغ کل جوایز: ۳۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۸/۰۸

مهدی صحرائی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۱۰

جایزه : ۱۵۰۰۰۰ ریال


مریم رمضانی نیگجه

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳۸

جایزه : ۱۵۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی دمی با قرآن بخش ششم

مسابقه کتابخوانی دمی با قرآن بخش ششم

مبلغ کل جوایز: ۷۵۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۸/۰۳

محمدمهدی قیصر

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۶

جایزه : ۳۰۰۰۰۰ ریال


زهرا حسن پوردکان

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۹

جایزه : ۲۵۰۰۰۰ ریال


طالب س

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۹۹

جایزه : ۲۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی مروری بر زندگی امام حسین(ع)

مسابقه کتابخوانی مروری بر زندگی امام حسین(ع)

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

اسماعیل خدمتلو (زنجانی)

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۶۳

جایزه : ۴۰۰۰۰ ریال

مسابقه اطلاعات عمومی

مسابقه اطلاعات عمومی

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۷/۲۰

حسین حسینی پور

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۸

جایزه : ۴۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی دمی با قرآن بخش پنجم

مسابقه کتابخوانی دمی با قرآن بخش پنجم

مبلغ کل جوایز: ۳۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۷/۱۹

زهرا قالیبافان

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۷

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


مهدی اسمعیل زاده

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


زهره دانشمندی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۷

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی دمی با قرآن بخش چهارم

مسابقه کتابخوانی دمی با قرآن بخش چهارم

مبلغ کل جوایز: ۳۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۷/۱۲

طلایه حیدری ملک میان

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۶

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


کبری حرمتی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۶۹

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


فاطمه ایلاتی زاده

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۲۲

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه هوش برتر

مسابقه هوش برتر

مبلغ کل جوایز: ۱۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

علیرضا برات زاده

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۵۳

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال


بتول مقصودی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۵

جایزه : ۳۰۰۰۰ ریال


پویاجباری

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۹

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال

مسابقه اطلاعات عمومی اجتماعی و سیاسی

مسابقه اطلاعات عمومی اجتماعی و سیاسی

مبلغ کل جوایز: ۱۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

آذر محمدی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳۸

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی دمی با قرآن حزب سوم

مسابقه کتابخوانی دمی با قرآن حزب سوم

مبلغ کل جوایز: ۳۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۶/۱۵

رضاخادمی قشلاق

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴۱

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


زانیار مقصودی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۰

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


زهرا ایلاتی زاده

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۱۷

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی دمی با قرآن حزب دو

مسابقه کتابخوانی دمی با قرآن حزب دو

مبلغ کل جوایز: ۳۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۶/۰۷

علی زرکش

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۰۸

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


پویاجباری

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۹

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


علی گلزار

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۴

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی دمی با قرآن شماره 1

مسابقه کتابخوانی دمی با قرآن شماره 1

مبلغ کل جوایز: ۳۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۵/۲۸

زهره دانشمندی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۵

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


سکینه میرزایی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۵

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


Omid.Deymi

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳۰۹

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی براساس کتاب جهانی بدون فقر

مسابقه کتابخوانی براساس کتاب جهانی بدون فقر

مبلغ کل جوایز: ۳۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۴/۲۴

عباس طالبی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳۰

جایزه : ۱۵۰۰۰۰ ریال


فائزه طالبی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳۳

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


زهرا ایلاتی زاده

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۱۷

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی انس با قرآن ویژه ماه رمضان

مسابقه کتابخوانی انس با قرآن ویژه ماه رمضان

مبلغ کل جوایز: ۳۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۳/۲۵

عیسی محمدزاده

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۰۷

جایزه : ۱۵۰۰۰۰ ریال


پریسا علییاری

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۰۱

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


امیرحسین محمدجانی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴۸

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی ده قصه از امام رضا

مسابقه کتابخوانی ده قصه از امام رضا

مبلغ کل جوایز: ۲۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۳/۲۱

mohsen

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۲۹

جایزه : ۲۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی ادیان ایران باستان

مسابقه کتابخوانی ادیان ایران باستان

مبلغ کل جوایز: ۳۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۳/۲۱

علیرضا برات زاده

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۵۳

جایزه : ۱۵۰۰۰۰ ریال


حسن

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۹۶

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


محمد

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۰۴

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی زندگینامه دکتر چمران

مسابقه کتابخوانی زندگینامه دکتر چمران

مبلغ کل جوایز: ۱۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۳/۱۴

مهدی صحرائی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۱۰

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی تفسیر سوره نور (بخش دوم)

مسابقه کتابخوانی تفسیر سوره نور (بخش دوم)

مبلغ کل جوایز: ۱۵۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۳/۱۴

مریم نصرتی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۰۷

جایزه : ۷۰۰۰۰ ریال


حسن نصرتی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۹۰

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال


محمدصادق ملااحمدی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۰۶

جایزه : ۳۰۰۰۰ ریال