مهدی کشفی


مقطع تحصیلی : دیپلم
استان : بوشهر
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۹
رتبه در سایت : ۳۱۲
تعداد پاسخ صحیح : ۲۴۸ از ۲۶۱ سوال