مریم نصر


مقطع تحصیلی : دیپلم
استان : اصفهان
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲
رتبه در سایت : ۶۸۸۳
تعداد پاسخ صحیح : ۱۵ از ۱۷ سوال