مهدی مرادی


مقطع تحصیلی : دکتری
استان : خراسان‌رضوي
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲
رتبه در سایت : ۴۱۹۴
تعداد پاسخ صحیح : ۲۳ از ۳۰ سوال