حامد رفیع پور گلفزانی


مقطع تحصیلی : دانشجو
استان : گيلان
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳
رتبه در سایت : ۳۸۹۴
تعداد پاسخ صحیح : ۲۳ از ۳۸ سوال