سنا رضایی


مقطع تحصیلی : دیپلم
استان : لرستان
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴
رتبه در سایت : ۲۳۰۲
تعداد پاسخ صحیح : ۶۱ از ۷۲ سوال