سنا رضایی


مقطع تحصیلی : دیپلم
استان : لرستان
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵
رتبه در سایت : ۲۳۲۵
تعداد پاسخ صحیح : ۶۴ از ۸۲ سوال