مهدی روزبهان


مقطع تحصیلی : دیپلم
استان : همدان
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۸
رتبه در سایت : ۴۸۰
تعداد پاسخ صحیح : ۱۷۹ از ۲۶۴ سوال