اعظم کشفی


مقطع تحصیلی : ابتدایی
استان : بوشهر
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۹
رتبه در سایت : ۳۲۳
تعداد پاسخ صحیح : ۲۴۱ از ۲۵۹ سوال