رضا آذرمنش


تعداد مسابقات شرکت کرده : ۹
تعداد پاسخ صحیح : ۵۳ از ۸۹ سوال