سجاد باقرآبادی


تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱
تعداد پاسخ صحیح : ۲۱ از ۲۵ سوال