احمد احمدی


تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱
تعداد پاسخ صحیح : ۱۷ از ۱۸ سوال