زهرا مهربان


مقطع تحصیلی : دانشجوی دکتری
استان : چهارمحال‌و‌بختياري
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳
رتبه در سایت : ۱۷۷۷
تعداد پاسخ صحیح : ۵۴ از ۵۶ سوال