مسابقه در خانه بمانیم و مجله بخوانیم

مسابقه در خانه بمانیم و مجله بخوانیم

مبلغ کل جوایز: ۸۰۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۹/۰۳/۰۵

ناصر کشفی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳

جایزه : ۲۰۰۰۰۰۰ ریال


مسعودغلامحسینزاده

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵۴

جایزه : ۱۵۰۰۰۰۰ ریال


مجتبی محمدی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳

جایزه : ۱۰۰۰۰۰۰ ریال


مریم معرفی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۵

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


رضا پشت دری

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۶

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


روح انگیز صمدی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۷۶

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


محمد پاشازاده

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


بهناز پورملکی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۷

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


سیدجواد میرسالاری

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


بهجت دشتی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۷

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی یاران ناب

مسابقه کتابخوانی یاران ناب

مبلغ کل جوایز: ۴۷۵۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۹/۰۳/۰۴

حمیدرضا استادباقری

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۹

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


jkh66

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵۵

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


زهراکریمی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


فاطمه قشقائی نژاد

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳۱

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


لیلا باغبانی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


حسین باقری نصرابادی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۰

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


کسری رجب زاده

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴۴

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


روح انگیز صمدی خانقاه

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۶۵

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


زهرا مشهدی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۸

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


عباس ابوئی مهریزی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


ناصر قنبری نژاد

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


ali-r

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۱

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


توران شبان

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴۴

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


مریم رستمی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۰

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


mohamadrezalotfi

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۸

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


امیررضا نصراله زاده

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۷

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


صغری چمنی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


محسن رستمی کرجایی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۱

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


شهرزاد یوسفی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۹

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


محبوبه رحیمی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۳

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


شهنازیوسفی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۹

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


میثم مرادی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۳

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


طاهره کمانی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۷

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


محمدعلی رحیمی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۸

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


مراد قشقائی نژاد

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳۱

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


مریم دهقانی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


نشاط نخجوانی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۳

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


عصمت زارع بنادکوک

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


روح انگیز صمدی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵۶

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


محمد ربیع تبار

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


مجید غفوری

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۶۸

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


اکبرسهائی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۱

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


محمدامیری

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۹

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


فاطمه رحیمی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۸

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


روح انگیز صمدی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۷۶

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


محمدعلی یوسف قنبری

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۶

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


زهرا دهقان منگابادی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


فاطمه دهقان منگابادی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


باران مرادی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۹

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


فرشاد ترکمان پری

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۸

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


عرفان قصابی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴۱

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


فاطمه رحیمی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۸

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


احسان وحیدی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۶

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


مجتبی عباسی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۲

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


گل نرگس

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۵

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


روح انگیز صمدی خانقاه

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۵

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


ارش غفوری

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۶۸

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


غنچه صمدی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۷۰

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


مرواریدموسوی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۷

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


الهام غفوری

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۶۰

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


الهام غفوری

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۷۷

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


امین غفوری

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۶۶

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


غنچه صمدی خانقاه سفلی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵۱

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


مجید غفوری

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴۸

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


روح انگیز

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵۰

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


الهام غفوری

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵۸

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


حمیدرضالک

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۷

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


محدثه نجار مهریزی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


حسین جان نصراله زاده

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


فرزانه زارع بیدکی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


فرامند جهانبخش

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵۳

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


مهیار نصرالهی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۵

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


مجید سبحانی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۲

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


پرنیان نصرالهی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۳

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


عیسی رفیعیان خسرو شاهی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۲

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


خسرو نصرالهی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۶

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


خاطره نصرالهی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۳

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


سجاد محمد خانی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۴

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


خاطره نصرالهی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۱

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


توبیاس مارتین اشنایدر

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


حسین قشقایی نژاد

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳۲

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


هاجر اسماعیلی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


ناصر کشفی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


علی کشفی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۸

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


m45874

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴۱

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


مدینه بنی تمیمی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۲

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


یاسمین امیری

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۹

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


سعیدآبیاریان

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۷

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


عبدالرضا بنی تمیمی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۵

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


زهرا امیری

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۸

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


محمدالیاس میری

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۲

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


بهجت دشتی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۷

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


سینا خانزاده

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴۹

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


احسان قنبری

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴۶

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


امیر مهدی سپهروند

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴۱

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


حمیدرضا تقی زاده

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


سیمین .د

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۹

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


محمود نصراله زاده

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۳

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


آسیه ثانوی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۶

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


امین نصراله زاده

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۷

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


احمد یوسفی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۶

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


مریم سادات خطیبی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۲

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


زینب محمودی شاد

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۸

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


فاطمه ابراهیمی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۶

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


فرشته منیعی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۶

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال

آزمون کامپیوتر و مهارت های هفتگانه

آزمون کامپیوتر و مهارت های هفتگانه

مبلغ کل جوایز: ۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۹/۰۲/۱۰

آزمون هوش و استعداد شغلی

آزمون هوش و استعداد شغلی

مبلغ کل جوایز: ۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

آزمون  زبان انگلیسی

آزمون زبان انگلیسی

مبلغ کل جوایز: ۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۹/۰۱/۳۰

مسابقه کتابخوانی پیشوای آسمانی

مسابقه کتابخوانی پیشوای آسمانی

مبلغ کل جوایز: ۳۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۹/۰۱/۳۰

محمدعلی ضیائی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۶

جایزه : ۱۰۰۰۰۰۰ ریال


آزاده غلامحسین زاده

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵۸

جایزه : ۱۰۰۰۰۰۰ ریال


مهدی پوراله وردی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵۲

جایزه : ۱۰۰۰۰۰۰ ریال


حسین آخرتی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۱

جایزه : ۱۰۰۰۰۰۰ ریال


علی زعیم باشی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵۶

جایزه : ۱۰۰۰۰۰۰ ریال


حکیمه اسدپور

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۰

جایزه : ۱۰۰۰۰۰۰ ریال


سلطان اکبری

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳

جایزه : ۱۰۰۰۰۰۰ ریال


مهدی حسین زاده

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۱

جایزه : ۱۰۰۰۰۰۰ ریال


سیدعبدالرحمان یزدان پرست

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴

جایزه : ۱۰۰۰۰۰۰ ریال


نازنین زهرا احمدی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲

جایزه : ۱۰۰۰۰۰۰ ریال


فخرین بابایی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۷

جایزه : ۱۰۰۰۰۰۰ ریال


صدیقه سادات قتالی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۰

جایزه : ۱۰۰۰۰۰۰ ریال


فاطمه مطمئن

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۶

جایزه : ۱۰۰۰۰۰۰ ریال


رضا نیک رفتار

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱

جایزه : ۱۰۰۰۰۰۰ ریال


علیرضا سهائی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۲

جایزه : ۱۰۰۰۰۰۰ ریال


زهرا امیری

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۸

جایزه : ۱۰۰۰۰۰۰ ریال


قربان میرزائی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲

جایزه : ۱۰۰۰۰۰۰ ریال


بهناز پورملکی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۷

جایزه : ۱۰۰۰۰۰۰ ریال


بتول نخعی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲

جایزه : ۱۰۰۰۰۰۰ ریال


محمد حسین نصرالهی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۲

جایزه : ۱۰۰۰۰۰۰ ریال


محمدامیری

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۹

جایزه : ۱۰۰۰۰۰۰ ریال


لیلا ترابی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱

جایزه : ۱۰۰۰۰۰۰ ریال


حلیمه نورمحمدی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۶۴

جایزه : ۱۰۰۰۰۰۰ ریال


غلامرضا حسن تبار

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۱

جایزه : ۱۰۰۰۰۰۰ ریال


مهین روشن

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲

جایزه : ۱۰۰۰۰۰۰ ریال


لعیا زنگی آبادی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱

جایزه : ۱۰۰۰۰۰۰ ریال


عبدالرضاحاجی پور

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳۷

جایزه : ۱۰۰۰۰۰۰ ریال


اسدی خانوکی-زهرا

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۶۲

جایزه : ۱۰۰۰۰۰۰ ریال


زهرااسد

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵۵

جایزه : ۱۰۰۰۰۰۰ ریال


a1382l

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۶۳

جایزه : ۱۰۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی ملت عشق

مسابقه کتابخوانی ملت عشق

مبلغ کل جوایز: ۵۰۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۹/۰۱/۲۵

اعظم کشفی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


زینب غایب پناه

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


مهدی یوسفی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


رضا ریاضی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۷

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


رضا عدل

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


طلوع کیارسی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۷

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


مومولو یوسفی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


عباس احمدی فر

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


علیرضاسهائی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۲

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


فروغ ابوالقاسم روشنی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۷

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی آبنبات هل دار

مسابقه کتابخوانی آبنبات هل دار

مبلغ کل جوایز: ۷۵۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۹/۰۱/۱۲

علی سلطان زاده

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


محمدامین علیخانی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


محمدرضا شجاعی علی آبادی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه اطلاعات عمومی اجتماعی و سیاسی

مسابقه اطلاعات عمومی اجتماعی و سیاسی

مبلغ کل جوایز: ۱۰۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

علیرضا فرنود چافی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵

جایزه : ۲۰۰۰۰۰ ریال


محمدحسن کاظمی پرکوهی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲

جایزه : ۲۰۰۰۰۰ ریال


عادل زعیم باشی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵۱

جایزه : ۲۰۰۰۰۰ ریال


سکینه خزاعی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۷

جایزه : ۲۰۰۰۰۰ ریال


m-shameh

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵۸

جایزه : ۲۰۰۰۰۰ ریال

آزمون  لغات کتاب 504 واژه

آزمون لغات کتاب 504 واژه

مبلغ کل جوایز: ۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

آزمون تاریخچه باشگاه اینتر

آزمون تاریخچه باشگاه اینتر

مبلغ کل جوایز: ۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۱۲/۲۷

آزمون تاریخچه باشگاه لیورپول

آزمون تاریخچه باشگاه لیورپول

مبلغ کل جوایز: ۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۱۲/۲۷

مسابقه کتابخوانی خداحافظ سالار

مسابقه کتابخوانی خداحافظ سالار

مبلغ کل جوایز: ۲۰۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۱۲/۲۳

امیرحسین شفاعی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳

جایزه : ۲۰۰۰۰۰۰ ریال

آزمون علامت اختصاری واحد پول کشورها

آزمون علامت اختصاری واحد پول کشورها

مبلغ کل جوایز: ۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۱۲/۲۰

مسابقه کتابخوانی امیر غدیر

مسابقه کتابخوانی امیر غدیر

مبلغ کل جوایز: ۱۵۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۱۲/۱۸

محمدامین علیخانی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


محمد مهدی هدایتی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۸

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


م علینقی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال

آزمون تاریخ ادبیات جهان

آزمون تاریخ ادبیات جهان

مبلغ کل جوایز: ۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۱۲/۱۲

مسابقه کتابخوانی دومین جشنواره ملی مهدویت

مسابقه کتابخوانی دومین جشنواره ملی مهدویت

مبلغ کل جوایز: ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

شهناز دانشیان

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳

جایزه : ۲۰۰۰۰۰۰ ریال


علی اسماعیلی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱

جایزه : ۲۰۰۰۰۰۰ ریال


احمد علی قدیری

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳۶

جایزه : ۲۰۰۰۰۰۰ ریال


حامد باغبانی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴

جایزه : ۲۰۰۰۰۰۰ ریال


سیدسعید حسینی فرد

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱

جایزه : ۲۰۰۰۰۰۰ ریال

آزمون مهارت های هفت گانه - واژه پردازي(كار با WORD)

آزمون مهارت های هفت گانه - واژه پردازي(كار با WORD)

مبلغ کل جوایز: ۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

مسابقه کتابخوانی شیرین تر از عسل

مسابقه کتابخوانی شیرین تر از عسل

مبلغ کل جوایز: ۳۰۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۱۱/۲۲

مهنازغلام حسین زاده

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۶۱

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی مبارزه شیرین با تنبلی

مسابقه کتابخوانی مبارزه شیرین با تنبلی

مبلغ کل جوایز: ۲۵۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۱۱/۱۰

بتول غنیمتی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۹۰

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


فاطمه موحدی راد

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۷

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


مریم عامری

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴۱

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


فرشید خدمتلو

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۸۹

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


محسن غلامحسین زاده

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵۶

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال