سارا کریمی


مقطع تحصیلی : لیسانس
استان : تهران
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲
رتبه در سایت : ۳۹۰۴
تعداد پاسخ صحیح : ۲۴ از ۲۴ سوال