نازنین فاطمه صفا


مقطع تحصیلی : راهنمایی
استان : كرمان
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱
رتبه در سایت : ۶۹۴۳
تعداد پاسخ صحیح : ۱۶ از ۱۸ سوال

مسابقات شرکت کرده :

مسابقه بزرگ پیام غدیر (۸۸ %)