زینب باقی


مقطع تحصیلی : فوق لیسانس
استان : تهران
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱
رتبه در سایت : ۹۳۷۱
تعداد پاسخ صحیح : ۹ از ۹ سوال