میترا خرامان


مقطع تحصیلی : دیپلم
استان : زنجان
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۹
رتبه در سایت : ۳۰۵
تعداد پاسخ صحیح : ۲۶۴ از ۲۷۷ سوال