آزمون کارگاه راهبری کامپیوتر

آزمون کارگاه راهبری کامپیوتر

مبلغ کل جوایز: ۲۵۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۹/۰۴/۱۷

مریم راستگو

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱

جایزه : ۲۵۰۰۰۰ ریال

مسابقه در خانه بمانیم و مجله بخوانیم

مسابقه در خانه بمانیم و مجله بخوانیم

مبلغ کل جوایز: ۸۰۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۹/۰۳/۰۵

ناصر کشفی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳

جایزه : ۲۰۰۰۰۰۰ ریال


مسعودغلامحسینزاده

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵۱

جایزه : ۱۵۰۰۰۰۰ ریال


مجتبی محمدی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳

جایزه : ۱۰۰۰۰۰۰ ریال


مریم معرفی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۴

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


رضا پشت دری

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


روح انگیز صمدی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۷۳

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


محمد پاشازاده

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


بهناز پورملکی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۳

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


سیدجواد میرسالاری

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


بهجت دشتی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۳

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی یاران ناب

مسابقه کتابخوانی یاران ناب

مبلغ کل جوایز: ۲۰۵۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۹/۰۳/۰۴

حمیدرضا استادباقری

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۸

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال


jkh66

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵۲

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال


زهراکریمی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال


فاطمه قشقائی نژاد

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۷

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال


لیلا باغبانی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال


رضا باقری

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۸

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال


کسری رجب زاده

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴۲

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال


ناز گل

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۶۲

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال


زهرا مشهدی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۸

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال


عباس ابوئی مهریزی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال


ناصر قنبری نژاد

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال


ali-r

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۰

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال


الهام

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴۰

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال


مریم رستمی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۰

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال


mohamadrezalotfi

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۶

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال


امیررضا نصراله زاده

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال


صغری چمنی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال


محسن رستمی کرجایی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۹

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال


شهرزاد یوسفی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۷

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال


محبوبه رحیمی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۲

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال


شهنازیوسفی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۵

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال


میثم مرادی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۲

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال


طاهره کمانی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال


محمدعلی رحیمی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۸

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال


مراد قشقائی نژاد

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۶

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال


مریم دهقانی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال


نشاط نخجوانی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۰

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال


عصمت زارع بنادکوک

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال


روح انگیز صمدی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵۳

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال


حسنعلی کاعلی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال


مجید غفوری

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۶۶

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال


اکبرسهائی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال


محمدامیری

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۶

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال


فاطمه رحیمی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۷

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال


روح انگیز صمدی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۷۳

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال


محمدعلی یوسف قنبری

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال


کاظم دهقان منگابادی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال


فاطمه دهقان منگابادی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال


باران مرادی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۸

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال


هانیه اسدی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۶

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال


عرفان

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳۸

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی پیشوای آسمانی

مسابقه کتابخوانی پیشوای آسمانی

مبلغ کل جوایز: ۳۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۹/۰۱/۳۰

محمدعلی ضیائی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵

جایزه : ۱۰۰۰۰۰۰ ریال


آزاده غلامحسین زاده

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵۴

جایزه : ۱۰۰۰۰۰۰ ریال


مهدی پوراله وردی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴۹

جایزه : ۱۰۰۰۰۰۰ ریال


حسین آخرتی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۱

جایزه : ۱۰۰۰۰۰۰ ریال


2020za

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵۲

جایزه : ۱۰۰۰۰۰۰ ریال


حکیمه اسدپور

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۸

جایزه : ۱۰۰۰۰۰۰ ریال


سلطان اکبری

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳

جایزه : ۱۰۰۰۰۰۰ ریال


مهدی حسین زاده

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۹

جایزه : ۱۰۰۰۰۰۰ ریال


سیدعبدالرحمان یزدان پرست

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴

جایزه : ۱۰۰۰۰۰۰ ریال


نازنین زهرا احمدی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲

جایزه : ۱۰۰۰۰۰۰ ریال


فخرین بابایی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۷

جایزه : ۱۰۰۰۰۰۰ ریال


صدیقه سادات قتالی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۸

جایزه : ۱۰۰۰۰۰۰ ریال


فاطمه مطمئن

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۶

جایزه : ۱۰۰۰۰۰۰ ریال


رضا نیک رفتار

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱

جایزه : ۱۰۰۰۰۰۰ ریال


علیرضا سهائی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵

جایزه : ۱۰۰۰۰۰۰ ریال


زهرا امیری

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۴

جایزه : ۱۰۰۰۰۰۰ ریال


قربان میرزائی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲

جایزه : ۱۰۰۰۰۰۰ ریال


بهناز پورملکی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۳

جایزه : ۱۰۰۰۰۰۰ ریال


بتول نخعی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲

جایزه : ۱۰۰۰۰۰۰ ریال


محمد حسین نصرالهی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۰

جایزه : ۱۰۰۰۰۰۰ ریال


محمدامیری

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۶

جایزه : ۱۰۰۰۰۰۰ ریال


لیلا ترابی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱

جایزه : ۱۰۰۰۰۰۰ ریال


حلیمه نورمحمدی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۶۰

جایزه : ۱۰۰۰۰۰۰ ریال


غلامرضا حسن تبار

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۹

جایزه : ۱۰۰۰۰۰۰ ریال


مهین روشن

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲

جایزه : ۱۰۰۰۰۰۰ ریال


لعیا زنگی آبادی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱

جایزه : ۱۰۰۰۰۰۰ ریال


عبدالرضاحاجی پور

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳۷

جایزه : ۱۰۰۰۰۰۰ ریال


زهرااسدی خانوکی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵۸

جایزه : ۱۰۰۰۰۰۰ ریال


zohreh//ai

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵۱

جایزه : ۱۰۰۰۰۰۰ ریال


a1382l

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵۹

جایزه : ۱۰۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی ملت عشق

مسابقه کتابخوانی ملت عشق

مبلغ کل جوایز: ۵۰۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۹/۰۱/۲۵

اعظم کشفی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


زینب غایب پناه

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


مهدی یوسفی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


رضا ریاضی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


رضا عدل

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


طلوع کیارسی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


مومولو یوسفی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


عباس احمدی فر

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


علیرضاسهائی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


فروغ ابوالقاسم روشنی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی آبنبات هل دار

مسابقه کتابخوانی آبنبات هل دار

مبلغ کل جوایز: ۷۵۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۹/۰۱/۱۲

علی سلطان زاده

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


محمدامین علیخانی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


محمدرضا شجاعی علی آبادی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه اطلاعات عمومی اجتماعی و سیاسی

مسابقه اطلاعات عمومی اجتماعی و سیاسی

مبلغ کل جوایز: ۱۰۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

علیرضا فرنود چافی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵

جایزه : ۲۰۰۰۰۰ ریال


محمدحسن کاظمی پرکوهی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲

جایزه : ۲۰۰۰۰۰ ریال


zi98kn

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴۷

جایزه : ۲۰۰۰۰۰ ریال


سکینه خزاعی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۵

جایزه : ۲۰۰۰۰۰ ریال


m-shameh

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵۴

جایزه : ۲۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی خداحافظ سالار

مسابقه کتابخوانی خداحافظ سالار

مبلغ کل جوایز: ۲۰۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۱۲/۲۳

امیرحسین شفاعی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳

جایزه : ۲۰۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی امیر غدیر

مسابقه کتابخوانی امیر غدیر

مبلغ کل جوایز: ۱۵۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۱۲/۱۸

محمدامین علیخانی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


محمد مهدی هدایتی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۸

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


م علینقی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی دومین جشنواره ملی مهدویت

مسابقه کتابخوانی دومین جشنواره ملی مهدویت

مبلغ کل جوایز: ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

شهناز دانشیان

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳

جایزه : ۲۰۰۰۰۰۰ ریال


علی اسماعیلی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱

جایزه : ۲۰۰۰۰۰۰ ریال


احمد علی قدیری

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳۶

جایزه : ۲۰۰۰۰۰۰ ریال


حامد باغبانی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴

جایزه : ۲۰۰۰۰۰۰ ریال


سیدسعید حسینی فرد

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱

جایزه : ۲۰۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی شیرین تر از عسل

مسابقه کتابخوانی شیرین تر از عسل

مبلغ کل جوایز: ۳۰۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۱۱/۲۲

مهنازغلام حسین زاده

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵۷

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی مبارزه شیرین با تنبلی

مسابقه کتابخوانی مبارزه شیرین با تنبلی

مبلغ کل جوایز: ۲۵۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۱۱/۱۰

بتول غنیمتی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۸۹

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


فاطمه موحدی راد

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۷

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


مریم عامری

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴۱

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


فرشید خدمتلو

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۸۹

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


محسن غلامحسین زاده

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵۳

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی انس با قرآن

مسابقه کتابخوانی انس با قرآن

مبلغ کل جوایز: ۱۰۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

حسین شاه محمّدی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۶

جایزه : ۱۰۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی تحكيم خانواده از نگاه قرآن و حديث

مسابقه کتابخوانی تحكيم خانواده از نگاه قرآن و حديث

مبلغ کل جوایز: ۱۰۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۹/۲۶

سینا خانزاده

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴۶

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


مژگان حسن رودی اول

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۴

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


مهدی غلامحسینزاده

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵۸

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


محمدرحیم باقری

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴۲

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


ناز گل

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۶۲

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


مجتبی باقرپور

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۰

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


ailin.b

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳۰

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


ملیحه قندی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۹

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


هادی آقایی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۶

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


حسین آخرتی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۱

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی من بیش از تو

مسابقه کتابخوانی من بیش از تو

مبلغ کل جوایز: ۳۰۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۹/۲۴

طوبی مومنی فر

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵

جایزه : ۱۵۰۰۰۰۰ ریال


محبوبه مولوی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱

جایزه : ۱۵۰۰۰۰۰ ریال

جشنواره قرآنی مدهامتان - بخش مفاهیم،  رده سنی 16تا 30

جشنواره قرآنی مدهامتان - بخش مفاهیم، رده سنی 16تا 30

مبلغ کل جوایز: ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۹/۱۹

جشنواره قرآنی مدهامتان - بخش مفاهیم،  رده سنی 31 تا 60

جشنواره قرآنی مدهامتان - بخش مفاهیم، رده سنی 31 تا 60

مبلغ کل جوایز: ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۹/۱۹

مسابقه کتابخوانی خداحافظ سالار

مسابقه کتابخوانی خداحافظ سالار

مبلغ کل جوایز: ۱۰۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۹/۱۶

زهرا پاسبان

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


سالار خرامان

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۴

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی عارفانه

مسابقه کتابخوانی عارفانه

مبلغ کل جوایز: ۱۵۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۹/۱۶

محمدرضا پورعباسی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۴

جایزه : ۱۵۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی از غدیر تا اربعین

مسابقه کتابخوانی از غدیر تا اربعین

مبلغ کل جوایز: ۲۱۱۰۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

مجید غفوری

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴۵

جایزه : ۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال


رحیمه رسولی کندلجی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۹

جایزه : ۳۰۰۰۰۰۰۰ ریال


اعظم مومنی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۸

جایزه : ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال


عشرت خسروجردی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱

جایزه : ۱۱۰۰۰۰۰ ریال


محمد پاسبان

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۷

جایزه : ۱۱۰۰۰۰۰ ریال


محمود مجیدی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۵

جایزه : ۱۱۰۰۰۰۰ ریال


رضاخادمی قشلاق

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴۵

جایزه : ۱۱۰۰۰۰۰ ریال


rozan

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴۴

جایزه : ۱۱۰۰۰۰۰ ریال


علی مهرانپور

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۸

جایزه : ۱۱۰۰۰۰۰ ریال


محمد علی ضیائی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۸

جایزه : ۱۱۰۰۰۰۰ ریال


محمدجعفر ملااحمدی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۹۴

جایزه : ۱۱۰۰۰۰۰ ریال


معصومه هژبری

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴۳

جایزه : ۱۱۰۰۰۰۰ ریال


قربان صحرائی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۲۱

جایزه : ۱۱۰۰۰۰۰ ریال


سمیه زینلی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۶

جایزه : ۱۱۰۰۰۰۰ ریال


محمد امین بابایی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۹

جایزه : ۱۱۰۰۰۰۰ ریال


الهام غفوری

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵۶

جایزه : ۱۱۰۰۰۰۰ ریال


عباس معین الدینی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴۳

جایزه : ۱۱۰۰۰۰۰ ریال


سحر مقدس معصوم آباد

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۸

جایزه : ۱۱۰۰۰۰۰ ریال


غنچه صمدی خانقاه سفلی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴۹

جایزه : ۱۱۰۰۰۰۰ ریال


فرزانه شفیعی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱

جایزه : ۱۱۰۰۰۰۰ ریال


سارا فنجانچی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳۶

جایزه : ۱۱۰۰۰۰۰ ریال


فاطمه موحدی راد

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۷

جایزه : ۱۱۰۰۰۰۰ ریال


محسن غلامحسین زاده

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵۳

جایزه : ۱۱۰۰۰۰۰ ریال


فاطمه شفیعی یوسف آباد

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۶

جایزه : ۱۱۰۰۰۰۰ ریال


مهدی خراشاد

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱

جایزه : ۱۱۰۰۰۰۰ ریال


نادر نائینی فرد

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳

جایزه : ۱۱۰۰۰۰۰ ریال


محمد خراشاد

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱

جایزه : ۱۱۰۰۰۰۰ ریال


zi98kn

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴۷

جایزه : ۱۱۰۰۰۰۰ ریال


y2--i0m

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴۷

جایزه : ۱۱۰۰۰۰۰ ریال


مهدی مسعودی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱

جایزه : ۱۱۰۰۰۰۰ ریال


علیرضا کیانی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۸

جایزه : ۱۱۰۰۰۰۰ ریال


اکرم باقرزاده

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۸

جایزه : ۱۱۰۰۰۰۰ ریال


مهین قربانی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳

جایزه : ۱۱۰۰۰۰۰ ریال


بهروز دارینی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳

جایزه : ۱۱۰۰۰۰۰ ریال


سمانه بهمن آبادی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۷

جایزه : ۱۱۰۰۰۰۰ ریال


حامد وکیلی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱

جایزه : ۱۱۰۰۰۰۰ ریال


حسین آخرتی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۱

جایزه : ۱۱۰۰۰۰۰ ریال


طوبی مومنی فر

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴۰

جایزه : ۱۱۰۰۰۰۰ ریال


عاطفه صانعی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲

جایزه : ۱۱۰۰۰۰۰ ریال


فاطمه مهدوی فر

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱

جایزه : ۱۱۰۰۰۰۰ ریال


احمد افضلی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱

جایزه : ۱۱۰۰۰۰۰ ریال


حسین احمدی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۰

جایزه : ۱۱۰۰۰۰۰ ریال


ترانه اعظمی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۷

جایزه : ۱۱۰۰۰۰۰ ریال


سید ابراهیم اعلایی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱

جایزه : ۱۱۰۰۰۰۰ ریال


مهدی محمدپور

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲

جایزه : ۱۱۰۰۰۰۰ ریال


محمدحسین پوریافر

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵۷

جایزه : ۱۱۰۰۰۰۰ ریال


جواد پاسبان

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵

جایزه : ۱۱۰۰۰۰۰ ریال


بهزاد اعظمی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴۰

جایزه : ۱۱۰۰۰۰۰ ریال


حسین مومنی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۸

جایزه : ۱۱۰۰۰۰۰ ریال


zohreh//ai

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵۱

جایزه : ۱۱۰۰۰۰۰ ریال


نسرین حسن زاده مقدم

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵

جایزه : ۱۱۰۰۰۰۰ ریال


نازنین پورعباسی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۵

جایزه : ۱۱۰۰۰۰۰ ریال


علی اکبر میرزاده

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱

جایزه : ۱۱۰۰۰۰۰ ریال


مینا ستاری

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۱

جایزه : ۱۱۰۰۰۰۰ ریال


طاهره اسلام زاده

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۹

جایزه : ۱۱۰۰۰۰۰ ریال


معصومه عالی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۸

جایزه : ۱۱۰۰۰۰۰ ریال


علیرضا کاسبی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۹

جایزه : ۱۱۰۰۰۰۰ ریال


محسن باغ میرانی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۷

جایزه : ۱۱۰۰۰۰۰ ریال


سمانه مرحمتی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۶

جایزه : ۱۱۰۰۰۰۰ ریال


فاطمه گودرزی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱

جایزه : ۱۱۰۰۰۰۰ ریال


معصومه مرجان نژاد

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۶

جایزه : ۱۱۰۰۰۰۰ ریال


حسن نصرتی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۱۶

جایزه : ۱۱۰۰۰۰۰ ریال


عادل محمدپور

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱

جایزه : ۱۱۰۰۰۰۰ ریال


ماهی دوست

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵۲

جایزه : ۱۱۰۰۰۰۰ ریال


مهیار نصرالهی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۳

جایزه : ۱۱۰۰۰۰۰ ریال


m-shameh

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵۴

جایزه : ۱۱۰۰۰۰۰ ریال


حسین ملک حسینی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۲

جایزه : ۱۱۰۰۰۰۰ ریال


اعظم باقرزاده

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۷

جایزه : ۱۱۰۰۰۰۰ ریال


مهناز اعظمی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۰

جایزه : ۱۱۰۰۰۰۰ ریال


هادی آقایی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۶

جایزه : ۱۱۰۰۰۰۰ ریال


زهرا صانعی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴

جایزه : ۱۱۰۰۰۰۰ ریال


مریم اعظمی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴۱

جایزه : ۱۱۰۰۰۰۰ ریال


صادق پاسبان

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵

جایزه : ۱۱۰۰۰۰۰ ریال


حاجیه دلجوان

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴۳

جایزه : ۱۱۰۰۰۰۰ ریال


علی طباطبایی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱

جایزه : ۱۱۰۰۰۰۰ ریال


محمد رضا استانستی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲

جایزه : ۱۱۰۰۰۰۰ ریال


اسماعیل آرمین

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱

جایزه : ۱۱۰۰۰۰۰ ریال


sa...er

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴۲

جایزه : ۱۱۰۰۰۰۰ ریال


زهرا ایمانی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱

جایزه : ۱۱۰۰۰۰۰ ریال


حلیمه نورمحمدی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۶۰

جایزه : ۱۱۰۰۰۰۰ ریال


طوبی مومنی فر

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵

جایزه : ۱۱۰۰۰۰۰ ریال


حمیده مرادی برزیان

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲

جایزه : ۱۱۰۰۰۰۰ ریال


nrai@eh

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵۲

جایزه : ۱۱۰۰۰۰۰ ریال


زهرا صبوری محمد اباد

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳

جایزه : ۱۱۰۰۰۰۰ ریال


مجید مجیدی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۸

جایزه : ۱۱۰۰۰۰۰ ریال


بهنام اعظمی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴۸

جایزه : ۱۱۰۰۰۰۰ ریال


مریم رمضانی نیگجه

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳۹

جایزه : ۱۱۰۰۰۰۰ ریال


فاضله

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱

جایزه : ۱۱۰۰۰۰۰ ریال


ماندگار بهمن آبادی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۶

جایزه : ۱۱۰۰۰۰۰ ریال


مهنازغلام حسین زاده

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵۷

جایزه : ۱۱۰۰۰۰۰ ریال


طاهره آقایی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳

جایزه : ۱۱۰۰۰۰۰ ریال


عاطفه چکی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵

جایزه : ۱۱۰۰۰۰۰ ریال


ملیحه عبدالهی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۵

جایزه : ۱۱۰۰۰۰۰ ریال


حامد نصیری

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۰۰

جایزه : ۱۱۰۰۰۰۰ ریال


فاطمه رضایی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱

جایزه : ۱۱۰۰۰۰۰ ریال


مجتبی رئوف شریفی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳

جایزه : ۱۱۰۰۰۰۰ ریال


حمید رضا محمدپور

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۸

جایزه : ۱۱۰۰۰۰۰ ریال


سولماز فرجی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳۶

جایزه : ۱۱۰۰۰۰۰ ریال


ابوالفضل خادم

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵

جایزه : ۱۱۰۰۰۰۰ ریال


هادی محمدی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۶

جایزه : ۱۱۰۰۰۰۰ ریال


غزل محمدی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۱

جایزه : ۱۱۰۰۰۰۰ ریال


امیر شفیعی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱

جایزه : ۱۱۰۰۰۰۰ ریال


سودابه نصیرلو

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴

جایزه : ۱۱۰۰۰۰۰ ریال


مهدی ارین پور

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱

جایزه : ۱۱۰۰۰۰۰ ریال


رقیه عباپور

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۷

جایزه : ۱۱۰۰۰۰۰ ریال


آذر منبری

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۵

جایزه : ۱۱۰۰۰۰۰ ریال


زهرااسدی خانوکی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵۸

جایزه : ۱۱۰۰۰۰۰ ریال


جوادرضایی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱

جایزه : ۱۱۰۰۰۰۰ ریال


کسری رجب زاده

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴۲

جایزه : ۱۱۰۰۰۰۰ ریال


احمد رجبي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱

جایزه : ۱۱۰۰۰۰۰ ریال


فاطمه محمدی مقدم

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲

جایزه : ۱۱۰۰۰۰۰ ریال


الهه موحدی راد

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴

جایزه : ۱۱۰۰۰۰۰ ریال


معصومه طاهری

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵

جایزه : ۱۱۰۰۰۰۰ ریال