مسابقه کتابخوانی خطبه غدیر

مسابقه کتابخوانی خطبه غدیر

مبلغ کل جوایز: ۵۰۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۷/۲۹

غزل گودرزی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۷

جایزه : ۱۰۰۰۰۰۰ ریال


fd67ht

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۸

جایزه : ۱۰۰۰۰۰۰ ریال


صادق چنانی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۶

جایزه : ۱۰۰۰۰۰۰ ریال


ثمربخش ناصری

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۷

جایزه : ۱۰۰۰۰۰۰ ریال


شهرزاد یوسفی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۰

جایزه : ۱۰۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتاب خوانی زندگانی امام مهدی(عج)

مسابقه کتاب خوانی زندگانی امام مهدی(عج)

مبلغ کل جوایز: ۵۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۷/۲۹

ایلین بنی حسین

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۰

جایزه : ۲۵۰۰۰۰ ریال


امیر مهدی سپهروند

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۶

جایزه : ۲۵۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی ازدواج موفق

مسابقه کتابخوانی ازدواج موفق

مبلغ کل جوایز: ۱۱۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۷/۲۹

مراد قشقائی نژاد

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴

جایزه : ۱۱۴۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی حیات در آسمانها

مسابقه کتابخوانی حیات در آسمانها

مبلغ کل جوایز: ۶۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۷/۲۹

مریم عامری

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۷

جایزه : ۶۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه حدیث4

مسابقه حدیث4

مبلغ کل جوایز: ۵۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۷/۲۹

m45874

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۵

جایزه : ۲۵۰۰۰۰ ریال


bahar33m

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۵

جایزه : ۲۵۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی جاذبه حسینی

مسابقه کتابخوانی جاذبه حسینی

مبلغ کل جوایز: ۱۰۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۷/۲۹

جهانگیر خانزاده

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳۹

جایزه : ۲۵۰۰۰۰ ریال


عادل زعیم باشی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳۶

جایزه : ۲۵۰۰۰۰ ریال


علی زعیم باشی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳۳

جایزه : ۲۵۰۰۰۰ ریال


فاطمه جعفرزاده

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۵

جایزه : ۲۵۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی سلام بر ابراهیم

مسابقه کتابخوانی سلام بر ابراهیم

مبلغ کل جوایز: ۵۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۷/۲۴

مهدی محمدآبادی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳۳

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


فاطمه م

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۰۳

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


رقیه بنی حسین

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۷

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


جهانگیر خانزاده

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳۹

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


پژمان قطبی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳۴

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی ملت عشق

مسابقه کتابخوانی ملت عشق

مبلغ کل جوایز: ۴۵۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۷/۲۳

محمد حسن خرامان

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵

جایزه : ۲۰۰۰۰۰۰ ریال


سیده زهراهاشمی حسن آباد

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۶

جایزه : ۱۵۰۰۰۰۰ ریال


عبدالعلی امیری

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۷

جایزه : ۱۰۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتاب خوانی اربعین

مسابقه کتاب خوانی اربعین

مبلغ کل جوایز: ۵۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۷/۲۳

محمدحسین پوریافر

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳۹

جایزه : ۲۵۰۰۰۰ ریال


ناز گل

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵۲

جایزه : ۲۵۰۰۰۰ ریال

مسابقه حدیث 3

مسابقه حدیث 3

مبلغ کل جوایز: ۵۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۷/۲۳

مصطفی صفائیان

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴۰

جایزه : ۲۵۰۰۰۰ ریال


11mnzgh

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۰

جایزه : ۲۵۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی نهج البلاغه

مسابقه کتابخوانی نهج البلاغه

مبلغ کل جوایز: ۵۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۷/۲۳

zi98kn

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۶

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه حدیث2

مسابقه حدیث2

مبلغ کل جوایز: ۵۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۷/۲۰

غلام حیدر خانزاده

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳۲

جایزه : ۲۵۰۰۰۰ ریال


باقر اعظمی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۶

جایزه : ۲۵۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی دنیای گمشده عیلام

مسابقه کتابخوانی دنیای گمشده عیلام

مبلغ کل جوایز: ۷۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۷/۱۵

محمد اسدی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


عهدناز عابدینی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۶

جایزه : ۲۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی ده درس پیامبر شناسی

مسابقه کتابخوانی ده درس پیامبر شناسی

مبلغ کل جوایز: ۵۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۷/۱۲

مهنازغلام حسین زاده

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳۶

جایزه : ۲۵۰۰۰۰ ریال


رحیمه رسولی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۰

جایزه : ۲۵۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی عبرت های عاشورا

مسابقه کتابخوانی عبرت های عاشورا

مبلغ کل جوایز: ۳۰۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۷/۱۰

مجید غفوری

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵۴

جایزه : ۱۵۰۰۰۰۰ ریال


محمدشامه

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳۱

جایزه : ۱۵۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی ترفند خدایان

مسابقه کتابخوانی ترفند خدایان

مبلغ کل جوایز: ۵۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۷/۰۹

معصومه ولیزاده

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۴

جایزه : ۲۵۰۰۰۰ ریال


دوست کتاب

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۷۷

جایزه : ۲۵۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی نامیرا

مسابقه کتابخوانی نامیرا

مبلغ کل جوایز: ۵۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۷/۰۸

حمید مجیدی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۱

جایزه : ۲۵۰۰۰۰ ریال


مجید غفوری

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵۴

جایزه : ۲۵۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی اخناتون فرعون مصر

مسابقه کتابخوانی اخناتون فرعون مصر

مبلغ کل جوایز: ۶۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۷/۰۶

فاطمه

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۹

جایزه : ۳۰۰۰۰۰ ریال


فاطمه صغری تقی زاده

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۷

جایزه : ۳۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی افسانه یعقوب کرمانی و یاووز

مسابقه کتابخوانی افسانه یعقوب کرمانی و یاووز

مبلغ کل جوایز: ۵۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۷/۰۴

حمیده مجیدی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۳

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی از کتاب ده درس امام شناسی

مسابقه کتابخوانی از کتاب ده درس امام شناسی

مبلغ کل جوایز: ۱۰۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

غلامحسین پاسبان بیرم آباد

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۶

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


امین اسماعیلی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۷۴

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال