مژگان معصومی


مقطع تحصیلی : فوق لیسانس
استان : مركزي
شهر : اراک
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲
رتبه در سایت : ۳۵۷۳
تعداد پاسخ صحیح : ۸ از ۳۰ سوال