زینب کریمی


مقطع تحصیلی : دیپلم
استان : قم
شهر : قم
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱
رتبه در سایت : ۱۶۵۵
تعداد پاسخ صحیح : ۱۵ از ۲۰ سوال