مداح صفایی


مقطع تحصیلی : ابتدایی
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲
رتبه در سایت : ۷۵۸
تعداد پاسخ صحیح : ۲۵ از ۳۰ سوال