سكينه خاتون غلامرضائي


مقطع تحصیلی : راهنمایی
تاریخ تولد : ۱۳۹۵/۰۹/۰۲
استان : يزد
شهر : يزد
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲
رتبه در سایت : ۱۳۷۰
تعداد پاسخ صحیح : ۲۸ از ۳۰ سوال