صابره زاده ناظر


مقطع تحصیلی : دیپلم
تاریخ تولد : ۱۳۶۸/۰۲/۱۵
استان : خوزستان
شهر : شوشتر
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳
رتبه در سایت : ۱۶۱۷
تعداد پاسخ صحیح : ۳۵ از ۳۵ سوال