سعید مهینی


مقطع تحصیلی : ابتدایی
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳
رتبه در سایت : ۱۹۷۷
تعداد پاسخ صحیح : ۲۳ از ۳۷ سوال