یحیی محمدی مقدم


مقطع تحصیلی : فوق لیسانس
استان : تهران
شهر : تهران
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲
رتبه در سایت : ۲۴۲۹
تعداد پاسخ صحیح : ۲۰ از ۲۰ سوال