مریم صبوری فرد


مقطع تحصیلی : ابتدایی
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱
رتبه در سایت : ۲۱۵۳
تعداد پاسخ صحیح : ۲ از ۲۰ سوال

مسابقات شرکت کرده :

جدول ضرب (۱۰ %)