جواد


مقطع تحصیلی : لیسانس
استان : آذربايجان‌شرقي
شهر : بناب
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱
رتبه در سایت : ۱۹۸۲
تعداد پاسخ صحیح : ۴ از ۱۰ سوال