خدیجه


مقطع تحصیلی : ابتدایی
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳
رتبه در سایت : ۱۰۶۲
تعداد پاسخ صحیح : ۳۱ از ۵۰ سوال